Góc Lập Trình

CÂU HỎI

Viết chương trình giải phương trình bậc 2 trong java. 


HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI NẾU
 • Bạn có kiến thức tốt về một chủ đề nào đó & muốn chia sẻ kiến thức tới các thành viên khác
 • Bạn là học viên và đang có rất nhiều cầu hỏi không lời giải đáp - hãy join vào nhóm của chúng tôi, để cùng được giải đáp

TRẢ LỜI

Tạo File BaiTap1.java trong package gokisoft.com


package gokisoft.com;
 
import java.util.Scanner;
 
/**
 * Giải phương trình bậc 2
 * 
 * @author gokisoft.com
 */
public class BaiTap1 {
  private static Scanner scanner = new Scanner(System.in);
  /**
   * main
   * 
   * @param args
   */
  public static void main(String[] args) {
    System.out.print("Nhập hệ số bậc 2, a = ");
    float a = BaiTap1.scanner.nextFloat();
    System.out.print("Nhập hệ số bậc 1, b = ");
    float b = BaiTap1.scanner.nextFloat();
    System.out.print("Nhập hằng số tự do, c = ");
    float c = scanner.nextFloat();
    BaiTap1.giaiPTBac2(a, b, c);
  }
   
  /**
   * Giải phương trình bậc 2: ax2 + bx + c = 0
   * 
   * @param a: hệ số bậc 2
   * @param b: hệ số bậc 1
   * @param c: số hạng tự do
   */
  public static void giaiPTBac2(float a, float b, float c) {
    // kiểm tra các hệ số
    if (a == 0) {
      if (b == 0) {
        System.out.println("Phương trình vô nghiệm!");
      } else {
        System.out.println("Phương trình có một nghiệm: "
            + "x = " + (-c / b));
      }
      return;
    }
    // tính delta
    float delta = b*b - 4*a*c;
    float x1;
    float x2;
    // tính nghiệm
    if (delta > 0) {
      x1 = (float) ((-b + Math.sqrt(delta)) / (2*a));
      x2 = (float) ((-b - Math.sqrt(delta)) / (2*a));
      System.out.println("Phương trình có 2 nghiệm là: "
          + "x1 = " + x1 + " và x2 = " + x2);
    } else if (delta == 0) {
      x1 = (-b / (2 * a));
      System.out.println("Phương trình có nghiệm kép: "
          + "x1 = x2 = " + x1);
    } else {
      System.out.println("Phương trình vô nghiệm!");
    }
  }
}

Kết quả chạy chương trình

Nhập hệ số bậc 2, a = 2
Nhập hệ số bậc 1, b = 1
Nhập hằng số tự do, c = -1
Phương trình có 2 nghiệm là: x1 = 0.5 và x2 = -1.0