IMG-LOGO
Trang Chủ QUẢN LÝ DANH SÁCH API FAKE >

Danh sách API:

STT API Name Tham Số Gửi Lên Ngày Sửa

Hướng dẫn cách dùng:

BASE URL: https://gokisoft.com/api/fake//

//jQuery
$.get(BASE_URL + API_NAME, function(response) {
 //Ket qua tra ve
})

$.get(BASE_URL + "student/list", function(response) {
 //Ket qua tra ve
})

$.post(BASE_URL + API_NAME, {
 "fullname": "Tran Van A",
 "email": "[email protected]",
 "address": "Ha Noi",
 "gender": "Name",
 "rollno": "R001"
}, function(response) {
 //Ket qua tra ve
})

$.post(BASE_URL + "student/post", {
 "fullname": "Tran Van A",
 "email": "[email protected]",
 "address": "Ha Noi",
 "gender": "Name",
 "rollno": "R001"
}, function(response) {
 //Ket qua tra ve
})

Đã sao chép!!!