IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình C/C++ Dành cho người mới bắt đầu.

Cài đặt môi trường & tạo dự án đầu tiên

[Video] - Nhập môn cho người mới bắt đầu - Lập trình C [Video] Flowchart & ví dụ viết flowchart của phương trình bậc 1 - Lập Trình C [Video] Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C

Nhập xuất dữ liệu từ bàn phím

[Video] Toán tử & biểu thức login trong C - Lập Trinh C [Video] Nhập dữ liệu trong C (scanf, printf) - Lập trình C [Video] Nhập xuất dữ liệu phần 2 - Lập Trình C

Mệnh đề điều kiện

[Video] Tìm hiểu if, else, switch trong lập trình C - Lập Trình C

Vòng lặp (for, while, do .. while)

[Video] Tìm hiểu về vòng lặp for trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C [Video] - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C

Mảng trong C & ôn tập

[Video] Tìm hiểu mảng 1 chiều trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu mảng 2 chiều - Lập Trình C

Pointer

[Video] Tìm hiểu pointer phần 1 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 2 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 3 - Lập trình C [Video] Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động

Function & String & Struct & File

[Video] Tìm hiểu function trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu string trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu Struct trong C | Khóa học lập trình C

Ôn tập tổng quát C

[Video] Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C [Video] Chương trình quản lý tỷ phú bằng C | Khóa học lập trình C 1000 Bài tập C - Lập Trình C

Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật

Phần 1 | Mở đầu cầu trúc dữ liệu & giải thuật là gì? | Khoá học cấu trúc dữ liệu & giải thuật
Trang Chủ Lập Trình C Bài tập - Giải hệ phương trình bậc nhất nhất 2 ẩn - Lập trình C

Bài tập - Giải hệ phương trình bậc nhất nhất 2 ẩn - Lập trình C

by GokiSoft.com - 15:21 22/11/2021 14,680 Lượt Xem

Giải hệ phương trình bậc nhất nhất 2 ẩn


a1x + b1y = c1
a2x + b2y = c2


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

hainguyen [community]

Ngày viết: 17:09 11/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[])
 {
 	float a1, b1, c1, a2, b2, c2, x, y, D, Dx, Dy;
 	
 	printf("\nNHap a1 =");
 	scanf("%f", &a1);
 	printf("\nNhap b1 =");
 	scanf("%f", &b1);
 	printf("\nNhap c1 =");
 	scanf("%f", &c1);
	
	
	printf("\nNhap a2 =");
	scanf("%f", &a2);
	printf("\nNhap b2 =");
	scanf("%f", &b2);
	printf("\nNhap c2 =");
	scanf("%f", &c2);
	
	  D = a1*b2 - a2*b1;
	  Dx = c1*b2 - c2*b1;
	  Dy = a1*c2 - a2*c1;
	  if(D==0){
	  	
	  	printf("\nPTVN");
	  	
	  }else{
			
			x = Dx/D;
			y = Dy/D;
			
		printf("\nPTCN (x,y) = (%g,%g)", x, y);
		
		}	
	
	
		
	
	
 		
 		
 	
 	

 	

	
	
	
	
	
	
	return 0;
}
		
	
	
 	


Triệu Văn Lăng [T2008A]

Ngày viết: 16:38 11/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	int a1, b1, c1, a2, b2, c2;
	
	printf("nhap a1: "); scanf("%d",&a1); 
	printf("nhap b1: "); scanf("%d",&b1);
	printf("nhap c1: "); scanf("%d",&c1);
	printf("nhap a2: "); scanf("%d",&a2);
	printf("nhap b2: "); scanf("%d",&b2);
	printf("nhap c2: "); scanf("%d",&c2);
	float d, d1, d2, x, y;
	d=a1*b2-a2*b1;
	d1=b1*c2-b2*c1;
	d2=a1*c2-a2*c1;
	if(d==0){
		if(d1-d2==0)
			printf("\nHe pt co vo so nghiem");
		else
			printf("\nHe pt vo nghiem"); }
			
	else {
		 x=d1/d;
		 y=d2/d;
		 printf("\nHe pt co 1 nghiem la(x,y)=(%f,%f)",x, y);
	
     }	
	return 0;
}


Nguyễn Tiến Đạt [T2008A]

Ngày viết: 16:29 11/09/2020#include<stdio.h>
int main(){
  float D, Dx, Dy, x, y,a1, b1, c1, a2, b2, c2;
  printf("a1*x + b1*y = c1\n");
  printf("a2*x + b2*y = c2\n");
  printf("\nNhap a1: "); 
	scanf("%f", &a1);
  printf("\nNhap b1: "); 
	scanf("%f", &b1);
  printf("\nNhap c1: "); 
	scanf("%f", &c1);
  printf("\nNhap a2: "); 
	scanf("%f", &a2);
  printf("\nNhap b2: "); 
	scanf("%f", &b2);
  printf("\nNhap c2: "); 
	scanf("%f", &c2);
  D = a1 * b2 - a2 * b1;
  Dx = c1 * b2 - c2 * b1;
  Dy = a1 * c2 - a2 * c1;
  if (D==0)
  printf("He phuong trinh tren vo nghiem");
  else{
    x = Dx / D;
    y = Dy / D;
    printf("He phuong trinh co nghiem (x, y) = (%g, %g)", x, y);
  }
}


Đặng Trần Nhật Minh [T2008A]

Ngày viết: 16:09 11/09/2020


#include "bits/stdc++.h"

int main() {
	
	float a1, a2, b1, b2, c1, c2, x, y, D, Dx, Dy;
	
	printf("Solving Equation System Type:\n| a1 * x + b1 * y = c1\n| a2 * x + b2 * y = c2\n============================\n");
	printf("a1 = "); scanf("%f", &a1);
	printf("b1 = "); scanf("%f", &b1);
	printf("c1 = "); scanf("%f", &c1);
	printf("a2 = "); scanf("%f", &a2);
	printf("b2 = "); scanf("%f", &b2);
	printf("c2 = "); scanf("%f", &c2);
	
	D = a1 * b2 - a2 * b1;
  Dx = c1 * b2 - c2 * b1;
  Dy = a1 * c2 - a2 * c1;
  
  if (D == 0) 
    if (Dx + Dy == 0) printf("INFINITE SOLUTIONS");
    else printf("NO SOLUTION");
  else {
  	
    x = Dx / D;
    y = Dy / D;
    
    if (x == (int)x && y == (int)y) printf("(x, y) = (%.0f, %.0f)", x, y);
    else if (x == (int)x && y != (int)y) printf("(x, y) = (%.0f, %.2f)", x, y);
    else if (x != (int)x && y == (int)y) printf("(x, y) = (%.2f, %.0f)", x, y);
    else printf("(x, y) = (%.2f, %.2f)", x, y);
    
  }
	
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!