IMG-LOGO
×

Tài Liệu Môn Học

Khoá học lập trình HTML/CSS

Nhập Môn HTML

[Video] Giới thiệu về lập trình web - HTML/CSS [Video] Hướng dẫn tạo ra 1 trang web đơn giản nhất - HTML/CSS [Video] Hướng dẫn debug/test/develop trên trình duyệt web -HTML/CSS

Tìm Hiểu Thẻ HTML5

[Video] Formatting Text using Tags - html tags [Video] Creating Hyperlinks and Anchors (phần 1) - html tags [Video] Creating Hyperlinks and Anchors (phần 2) - html tags [Video] Cách dùng thẻ img và map để hiển thị hình ảnh html - HTML/CSS [Video] Tìm hiểu về đường dẫn file (path file) trong HTML/CSS

CSS

[Video] Tìm hiểu thuộc tính trong thẻ html [Video] Giới thiệu CSS & Sử dụng các thuộc tính cơ bản [Video] Hướng dẫn tách biệt CSS và HTML [Video] Xử lý Event trong CSS (:hover, :active, :link, ...) - Lập trinh HTML/CSS

Table & CSS

[Video] Tìm hiểu table trong HTML/CSS - HTML/CSS

Form & CSS

[Video] Thiết kế form trong HTML/CSS/JS [Video] Tìm hiểu tag videos, audio trong HTML/CSS/JS [Video] Bài tập - Thiết kế form gửi email - Lập trình HTML/CSS/JS

Thiết Kế Layout

[Video] Tìm hiểu Frame qua ví dụ quản lý khách sạn HTML/CSS [Video] Hướng dẫn tạo layout bằng thẻ Div căn bản [Video] Hướng dẫn thiết kế layout bằng thẻ div nâng cao (Thiết kế giao diện web gokisoft)
Trang Chủ Học HTML5 - CSS3 Bài tập ôn luyện Table - Lập trình HTML/CSS/JS

Bài tập ôn luyện Table - Lập trình HTML/CSS/JS

by GokiSoft.com - 15:29 22/12/2021 8,817 Lượt Xem

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

hieuvm0512 [community,C2010L]

Ngày viết: 21:01 30/01/2021<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Airplane Comparison</title>
	<meta charset="utf-8">
</head>
<style>
	table,th,td{
		border: 1px solid black;

	}
</style>
<body>
	<table>
		<caption>Airplane Comparison</caption>
<tr>
	<th rowspan="2"></th>
	<th rowspan="2">Laserjet 45 Super</th>

	<th colspan="2">Airbus</th>
	<th colspan="3">Boeing</th>
</tr>
<tr>
	<th>A321</th>
	<th>A320</th>
	<th>737-400</th>
	<th>737-600</th>
	<th>747-400</th>
</tr>
<tr>
<th>CO<small>2</small> Emission Rate</br>(kg/km)</th>
<td align="center">1.766</td>
<td align="center">9.074</td>
<td align="center">9.149</td>
<td align="center">9.360</td>
<td align="center">7.214</td>
<td align="center">30.638</td>
</tr>
<tr>
<th>Total CO<small>2</small> Emission</br>(1000 km)</th>
<td align="center">1766</td>
<td align="center">9074</td>
<td align="center">9149</td>
<td align="center">9360</td>
<td align="center">7214</td>
<td align="center">30638</td>
</tr>
<tr>
<th>Flight Passenger</br>Capacity (max)</th>
<td align="center">9</td>
<td align="center">189</td>
<td align="center">150</td>
<td align="center">168</td>
<td align="center">145</td>
<td align="center">409</td>
</tr>
<tr>
<th>Number of Passenger</br>(70%)</th>
<td align="center">6</td>
<td align="center">132</td>
<td align="center">105</td>
<td align="center">118</td>
<td align="center">102</td>
<td align="center">286</td>
</tr>


</body>
</html>


hieuvm0512 [community,C2010L]

Ngày viết: 21:01 30/01/2021<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>WritePad Editor</title>
	<h2>WritePad Editor</h2>
</head>
<body>
	<p>WritePad is an editor application that allows you to create Web pages easily and quickly.</p>
	<p>Steps to open WritePad application:</p>
	<ol type="i" >
		<li>Click<b> Start</b></li>
    <li>Click<b> Programs</b></li>
    <li>Click<b> WritePad</b></li> 
  </ol>
  <p>Advantages of using a WritePad editor:</p>
  <ul style="list-style-type: square;">
  	<li>It allows faster creation of Web pages.</li>
  	<li>It allows easier updation of text or images in WritePad editor.</li>
  	<li>It is platform independent.</li>
  </ul>
  <p>Disadvantages of using a WritePad editor:</p>
  <ul style="list-style-type: square;">
  	<li>It consumes more memory space.</li>
  	<li>It requires to fill-in more details such as meta data for each page.</li>
  </ul>
</body>
</html>


Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!