IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Javascript

Khai báo biến & hàm mặc định trong Javascript

[Video] Tạo dự án JS đầu tiên - Lập Trình JS [Video] Khai báo biến - toán tử - Lập Trình JavaScript [Video] Các hàm sẵn có trong js - Khoá Học Lập Trình JS

Mệnh đề điều kiện

[Video] Cấu trúc điều kiện if else switch - Lập trình Javascript

Vòng lặp for, while, do..while

[Video] Tìm hiểu vòng lặp for, while, do .. while trong Javascript

Array & Function & Object

[Video] Tìm hiểu Function trong Javascript [Video] Tìm hiểu Array trong Javascript [Video] Khai báo Object trong Javascript [Video] Gửi giữ liệu qua các trang html bằng javascript - HTML/CSS [Video] Bài tập - ôn tập mảng - quản lý sinh viên - Lập trình Javascript [Video] Khai báo function trong Object - Lập trình Javascript [Video] Tìm hiểu function trong string - Lập trình Javascript

Xử lý sự kiện & thao tác thẻ HTML

[Video] Event - Lập Trình JS [Video] Tương tác lên tags trong HTML bằng JS [Video] Thêm tags vào tags khác bằng javascript + ví du thêm sinh viên - lập trình JS [Video] Tương tác thẻ HTML bằng Javascript qua ví dụ đặt đơn hàng (Order Entry Form) [Video] Bài tập - Quản lý sản phẩm bằng javascript - lập trình javascript [Video] Quản lý sinh viên - Lập trình Javascript

Lưu trữ Javascript

[Video] Cookie - khoá học lập trình JavaScript [Video] Localstorage - Khoá học lập trình JavaScript [Video] Lưu trữ thông tin sinh viên bằng LocalStorage - Lập trình Javascript

Examination & Ôn Tập Tổng Quát

1000 Bài tập JavaScript - Lập Trình JavaScript
Trang Chủ Học JS LocalStorage: Quản lý đăng ký đăng nhập- Lập trình Javascript

LocalStorage: Quản lý đăng ký đăng nhập- Lập trình Javascript

by GokiSoft.com - 16:56 14/01/2022 13,344 Lượt Xem

1. Tạo ra 1 trang web đặt tên là : register.html gồm các input (tên, tuổi, email) và button đăng ký

Khi ngươi dùng click vào button đăng ký thì lưu toàn bộ thông tin vào LocalStorage

2. Tạo ra 1 trang web mới là : show.html -> Lấy thông tin luu trong LocalStorage và hiển thị ra màn hình


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 09:40 26/10/2020<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title></title>
	<style type="text/css">
		input{
			margin-top: 10px;
			width: 20%;
		}
		button{
			margin-top: 10px;
		}


	</style>
</head>
<body>
<form method="post" onsubmit="return saveData()">
<div style="padding: 10px;">
	<div>
		<label>Full Name</label>
		<input placeholder="Enter your name..."  required type="text" name="name" id="name" pattern="[a-zA-Z]{1,100}">
	</div>

	<div>
	<label>Age</label>
	<input placeholder="Enter your age..."  required  type="number" name="age" id="age" pattern="[0-9]{,2}" min="1" max ="100">
	</div>

	<div>
	<label>Email</label>
	<input placeholder="Enter your email..."  required type="email" name="email" id="email">
	</div>

	<div>
	<button type="button" onclick="displayData()">Hienthi</button>
	</div>
</div>
</form>

<script type="text/javascript">

		function displayData(){
		fullname = localStorage.getItem('fullname')
		age = localStorage.getItem('age')
		email = localStorage.getItem('email')

		console.log(fullname)
		console.log(age)
		console.log(email)

		document.getElementById('name').value = fullname
		document.getElementById('age').value  = age
		document.getElementById('email').value  = email
	}

</script>

</body>
</html>


Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 09:39 26/10/2020<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title></title>
	<style type="text/css">
		input{
			margin-top: 10px;
			width: 20%;
		}
		button{
			margin-top: 10px;
		}


	</style>
</head>
<body>
<form method="post" onsubmit="return saveData()">
<div style="padding: 10px;">
	<div>
		<label>Full Name</label>
		<input placeholder="Enter your name..."  required type="text" name="name" id="name" pattern="[a-zA-Z ]{1,100}">
	</div>

	<div>
	<label>Age</label>
	<input placeholder="Enter your age..."  required  type="number" name="age" id="age" pattern="[0-9]" minlength="2">
	</div>

	<div>
	<label>Email</label>
	<input placeholder="Enter your email..."  required type="email" name="email" id="email">
	</div>

	<div>
	<button type="submit">Register</button>
	<button type="button" onclick="displayData()">Hienthi</button>

	</div>
</div>
</form>

<script type="text/javascript">
	function saveData() {
		fullname = document.getElementById('name').value
		age = document.getElementById('age').value
		email = document.getElementById('email').value

		console.log(fullname)
		console.log(age)
		console.log(email)

		localStorage.setItem("fullname", fullname) 
		localStorage.setItem("age", age)
		localStorage.setItem("email", email)

		return true;

	}

</script>

</body>
</html>


Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!