IMG-LOGO
×

Giáo Trình Môn Học

Khoá học lập trình PHP/MySQL

Kiến Thức Căn Bản

[Video] Lập trình PHP basic - Biến, hằng, toán tử và mảng trong PHP - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn lập trình PHP căn bản với if, else if, else, switch- lập trình PHP [Video] Lập trình PHP basic - for, while, do while, foreach, function - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn lập trình PHP căn bản - Function - lập trình PHP

Tìm Hiểu Form GET/POST

[Video] Hướng dẫn học lập PHP căn bản - Tìm hiểu GET/POST - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn tạo dự án calculator bang PHP + JS - Lập trình PHP [Video] Ajax: Hướng dẫn tạo máy tính bằng PHP - Sử dụng Ajax - GET/POST form trong PHP - Lập trình PHP [Video] Form đăng ký tài khoản bằng PHP (GET/POST)- Form PHP [Video] huong dan chua bai tap dang ky & login su dung GET & POST - Lập trình PHP

Cookie

[Video] Lập trình PHP căn bản - cookie - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn tìm hiểu cookie - Quản lý xác minh tài khoản login - cookie - Lập trình PHP/MySQL

Session

[Video] Lập trình PHP căn bản - session - lập trình PHP [Video] Thành thạo API - Ajax trọng dự án - Thành thạo về Session - Lập trình PHP/MySQL

Kết Nối CSDLPHP/ MySQL

[Video] Thực hiện truy vấn dữ liệu từ PHP tới MySql - Khoá học PHP căn bản [Video] Kết nối PHP với MySQL (Thực hiện insert) - Khoá PHP căn bản [Video] Tối ưu hoá code mysql + php, tạo thư viện chung trong lập trình PHP căn bản [Video] Tạo web tin tức - PHP/MySQL [Video] Thực hiện đăng nhập tài khoản sử dụng php mysql - khoá học PHP căn bản [Video]Cookie: Xây dựng cart (giỏ hàng) + checkout (thanh toán) sử dụng Cookie & localStorage - Lập trình PHP/MySQL [Video] Session: Xây dựng web hoàn thiện gồm cart page + checkout page + complete page - Lập trình PHP/MySQL [Video] Trang quản lý sản phẩm php - Lập trình PHP [Video] Viết website quản lý sinh viên PHP & MySQL - Lập Trình PHP [Video] Hướng dẫn phân trang bằng PHP - Lập trình PHP

OOP & Nâng Cao

[Video] OOP - Lập trình php [Video] Kế thừa OOP - Lập trình php [Video] Nắm chắc token login - Hướng dẫn login login multi devices, browsers trong lập trình PHP/MySQL [Video] Trở thành chuyên gia API Server - Hướng dẫn tất tần tật về API từ Server tới Client - Lập trình PHP

Examination & Ôn Tập

[Video] Kiểm Tra 60 phút - Test nhanh - Khóa học PHP

Thực Chiến: Web Bán Hoa Quả

[Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 1 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 2 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Summernote editor - Phần 3 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 4 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 5

Thực Chiến: Web Bán Hàng

[Video] PHẦN 1 | Giới thiệu dự án-công nghệ sử dụng - phân tích chức năng dự án | Website bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 2 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 3 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 19 FINAL | Hướng dẫn cài đặt dự án từ source code mẫu | Web bán hàng PHP/MySQL

Hướng Dẫn Deploy Dự Án

[Video] Hướng dẫn upload website lên server -Hướng dẫn deploy project php trên heroku - Cài đặt Heroku
Trang Chủ Học PHP Bài tập - Xây dựng cart (giỏ hàng) + checkout (thanh toán) sử dụng Cookie & localStorage - Lập trình PHP/MySQL

Bài tập - Xây dựng cart (giỏ hàng) + checkout (thanh toán) sử dụng Cookie & localStorage - Lập trình PHP/MySQL

by GokiSoft.com - 15:11 11/06/2021 10,132 Lượt Xem

Xây dựng CSDL đặt tên là BT2290 gồm các bảng sau

- products gồm các column: id tự tăng, tiêu đề, thumbnail, nội dung, ngày tạo, ngày sửa

- orders: gồm các column: id tự tăng, tên khách hàng, sđt, email, địa chỉ, ngày tạo đơn hàng

- order_details: gôm các column: id tự tăng, id đơn hàng, id sản phẩm, số lượng, giá tiền

Yêu cầu:

- Fake 25 sản phẩm bằng bất kỳ cách nào bạn biết

- Tạo các page sau:

1) products.php -> Hiển thị danh sách sản phẩm

2) details.php -> Hiển thị chi tiết sản phẩm -> có chưa button add cart

3) cart.php -> chứa danh sách sản phẩm trong giỏ hàng

4) checkout.php -> trang thanh toán -> Khi thực hiện thanh toán thành công -> yêu cầu add thông tin vào 2 bảng orders và order_details

Chú ý: Tham khảo bất kỳ trang bán hàng để thiết kế giao diện.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

GokiSoft.com [Teacher]

Ngày viết: 20:44 13/05/2021- Nội dung kiên thức
	- overview kiến thức
	- Yêu cầu giải đáp vấn đề gì
	- Bài test: 60 phút -> check kiến thức
		- Kiến thức căn bản: PHP & CSDL
		- Kiến thức nâng cao 1 chút -> cách chúng ta vận dụng như nào.

==============================================================
Mục 1: overview kiến thức
	- Cookie -> Cách dùng để lưu chữ dữ liệu -> giống như localStorage
		- Hiểu về cookie & biết được cách lưu trữ dữ liệu
		- Thêm/sửa/xóa cookie:
			- JS
			- Backend: PHP
Mục 2: Bài tập

===============================================================
BT2290:
B1. Xây dựng database truoc -> database: BT2290
create table products (
	id int primary key auto_increment,
	title varchar(250),
	thumbnail varchar(500),
	content text,
	created_at datetime,
	updated_at datetime
);

create table orders (
	id int primary key auto_increment,
	fullname varchar(100),
	phone_number varchar(20),
	address varchar(200),
	order_date datetime
);

create table order_details (
	id int primary key auto_increment,
	order_id int references orders (id),
	product_id references products (id),
	num int,
	price float
);

B2. Fake data
- insert into -> products: 25 ban ghi la ok

B3. Phat trien chuc nang
- products.php -> html/css/js/bootstrap/jquery
			   -> select * from products (phan trang) -> lay dc du lieu va hien thi ra la ok
			   -> click 1 product -> detail.php?id=?
- detail.php -> Thiet ke giao dien -> follow theo 1 trang ban hang -> lam theo
			 -> id tu $_GET -> lay du lieu trong database cua san pham nay $product
			 -> Hien thi noi dung
			 -> add to cart -> button -> luu cookie
			 Giai phap luu cart (bang cookie)
			 	cart => data gio hang -> string

			 	js/php
			 		cart = [
			 			{
			 				"id": ???,
			 				"num": ???
			 			},{
			 				"id": ???,
			 				"num": ???
			 			},
			 		]
			 		- Them du lieu moi
			 		- TH da ton tai -> update num cho san pham tuong ung
			 		cart -> json tring -> cookie
			 		lay du lieu json string tu cookie -> convert array -> su dung (js/php)
			 			js: JSON.parse & JSON.stringify
			 			php: json_encode & json_decode
- cart.php: code bang php
	- su dung php -> doc cart trong Cookie
	- idList => mang chua id san pham trong gio hang
	- select * from products where id in idList (String)
	- Hien thi ra giao dien html/css/js...
- checkout.php: code php
	- Tham khao thiet ke tren trang thuong mai
	- Code nhu trang cart.php
	- Form nhap thong tin ship.
	- Submit du lieu -> form: thong tin ship hang
	- Xu ly data
		- $_POST: add vao bang orders -> order id cua don hang
		- $_COOKIE: cart -> san pham + so luong -> luu vao trong order_details

	- Xu ly xong data -> xoa du lieu khoi cookie => Thanh cong va xong.


Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!