IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Chương trình quản lý sách C# - Book project C# - CSDL

Chương trình quản lý sách C# - Book project C# - CSDL

by GokiSoft.com - 14:25 28/10/2021 1,805 Lượt Xem

Thiết kế database đặt tên library gồm các bảng sau

- Book: gồm các column -> id tự tăng, bookName, price, authorName

Viết menu chương trình sau

1. Thêm 1 sách vào CSDL

2. Sửa 1 sách theo id trong CSDL

3. Hiển thị toàn bộ sách trong CSDL

4. Xoá sách trong CSDL

5. Thoát

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Nguyễn Việt Hoàng [community,AAHN-C2009G]

Ngày viết: 00:38 10/10/2021


#BookDAO.cs


using Ss9.B2.Models;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using MySql.Data.MySqlClient;
namespace Ss9.B2.Database
{
  class BookDAO
  {
    public static List<Book> GetBookList()
    {
      List<Book> bookList = new List<Book>();
      MySqlConnection conn = new MySqlConnection(Config.getConnectionString());
      conn.Open();
      string sql = "SELECT * FROM Book";
      MySqlCommand cm = new MySqlCommand(sql,conn);
      MySqlDataReader rd = cm.ExecuteReader();
      while (rd.Read())
      {
        int id = int.Parse(rd["Id"].ToString());
        string bookname = rd["BookName"].ToString();
        int price = int.Parse(rd["Price"].ToString());
        string authorname = rd["AuthorName"].ToString();
        Book b = new Book(id,bookname,price,authorname);
        bookList.Add(b);
      }
      conn.Close();
      return bookList;
    }
    public static Book FindById(int id)
    {
      Book b = null;
      MySqlConnection conn = new MySqlConnection(Config.getConnectionString());
      conn.Open();
      string sql = "SELECT * FROM Book ";
        sql += "WHERE Id = @Id";
      MySqlCommand cm = new MySqlCommand(sql, conn);
      cm.Parameters.AddWithValue("@Id", id);
      MySqlDataReader rd = cm.ExecuteReader();
      while (rd.Read())
      {
        string bookname = rd["BookName"].ToString();
        int price = int.Parse(rd["Price"].ToString());
        string authorname = rd["AuthorName"].ToString();
         b = new Book(id, bookname, price, authorname);
      }
      conn.Close();
      return b;
    }
    public static void Insert(Book b)
    {
      MySqlConnection conn = new MySqlConnection(Config.getConnectionString());
      conn.Open();
      string sql = "INSERT INTO Book(";
      sql += "BookName, ";
      sql += "Price, ";
      sql += "AuthorName)";
      sql += "VALUES(";
      sql += "@BookName, ";
      sql += "@Price, ";
      sql += "@AuthorName";
      sql += ")";
      MySqlCommand cm = new MySqlCommand(sql, conn);
      cm.Parameters.AddWithValue("@BookName", b.BookName);
      cm.Parameters.AddWithValue("@Price", b.Price);
      cm.Parameters.AddWithValue("AuthorName", b.AuthorName);
      cm.ExecuteNonQuery();
      conn.Close();

    }
    public static void Update(Book b)
    {
      MySqlConnection conn = new MySqlConnection(Config.getConnectionString());
      conn.Open();
      string sql = "UPDATE Book SET ";
      sql += "BookName = @BookName, ";
      sql += "Price = @Price, ";
      sql += "AuthorName = @AuthorName ";
      sql += "WHERE Id = @Id";
      
      MySqlCommand cm = new MySqlCommand(sql, conn);
      cm.Parameters.AddWithValue("@BookName", b.BookName);
      cm.Parameters.AddWithValue("@Price", b.Price);
      cm.Parameters.AddWithValue("AuthorName", b.AuthorName);
      cm.Parameters.AddWithValue("@Id", b.Id);
      cm.ExecuteNonQuery();
      conn.Close();

    }
    public static void Delete(int id)
    {
      MySqlConnection conn = new MySqlConnection(Config.getConnectionString());
      conn.Open();
      string sql = "DELETE FROM Book ";
      sql += "WHERE Id = @Id";
      MySqlCommand cm = new MySqlCommand(sql, conn);
      cm.Parameters.AddWithValue("@Id", id);
      cm.ExecuteNonQuery();
      conn.Close();
    }

  }
}#Config.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Ss9.B2.Database
{
  class Config
  {
    static string HOST = "localhost";
    static string PORT = "3306";
    static string DATABASE = "Library";
    static string USERNAME = "root";
    static string PASSWORD = "";
    public static string getConnectionString()
    {
      string conn = String.Format("SERVER={0};PORT={1};DATABASE={2};UID={3};PASSWORD={4};SSL Mode=None",
                    HOST, PORT, DATABASE, USERNAME, PASSWORD);

      return conn;
    }
  }
}


#Library.sql


CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `Library`;
USE `Library`;

CREATE TABLE `Book`(
`Id` INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT NOT NULL,
`BookName` VARCHAR(255) NOT NULL,
`Price` INT NOT NULL,
`AuthorName` VARCHAR(255) NOT NULL
);
INSERT INTO `Book`
VALUES(1,'King Author',12000,'King');


#Book.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Ss9.B2.Models
{
  class Book
  {
    public int Id { get; set; }
    public string BookName { get; set; }
    public int Price { get; set; }
    public string AuthorName { get; set; }
    public Book()
    {

    }
    public Book(int id, string bookname, int price, string authorname)
    {
      this.Id = id;
      this.BookName = bookname;
      this.Price = price;
      this.AuthorName = authorname;
    }
    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("Enter BookName :");
      BookName = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter Price :");
      Price = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Enter AuthorName :");
      AuthorName = Console.ReadLine();
    }
    public void Display()
    {
      Console.WriteLine("BookName :{0}, Price :{1}, AuthorName :{2}", BookName, Price, AuthorName);

    }
  }
}


#Mains.cs


using Ss9.B2.Database;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Ss9.B2.Models
{
  class Mains
  {
    static void ShowMenu()
    {
      Console.WriteLine("1.Add Books");
      Console.WriteLine("2.Update Books By Id ");
      Console.WriteLine("3.Display Books");
      Console.WriteLine("4.Delete Books");
      Console.WriteLine("5.Exits");
    }
    static void Add()
    {
      Console.WriteLine("Enter Sum Of Books :");
      int sum = int.Parse(Console.ReadLine());
      for(int i = 0; i < sum; i++)
      {
        Console.WriteLine("Books[" + (i + 1) + "]");
        Book b = new Book();
        b.Input();
        BookDAO.Insert(b);
      }
      Console.WriteLine("Add Success");
    }
    static void Update()
    {
      Console.WriteLine("Enter Id Book You Need Fix :");
      int id = int.Parse(Console.ReadLine());
      Book find = BookDAO.FindById(id);
      if(find != null)
      {
        find.Input();
        BookDAO.Update(find);
        Console.WriteLine("Update Success");
      }else
      {
        Console.WriteLine("No Find Book");
      }
    }
    static void Display()
    {
      List<Book> bookList = BookDAO.GetBookList();
      Console.WriteLine("Display Book");
      int i = 0;
      foreach(Book b in bookList)
      {
        i++;
        Console.WriteLine("Book[" + i + "]");
        b.Display();
      }
    }
    static void Delete()
    {
      List<Book> bookList = BookDAO.GetBookList();
      Console.WriteLine("Enter Id You Need Delete :");
      int id = int.Parse(Console.ReadLine());
      Book find = BookDAO.FindById(id);
      if(find != null)
      {
        foreach(Book b in BookDAO.GetBookList())
        {
          if (b.Id.Equals(id))
          {
            Console.WriteLine("Information Books old :");
            b.Display();
            BookDAO.Delete(id);
            Console.WriteLine("Delete Success");
          }
        }
        
      }else
      {
        Console.WriteLine("No Find Book");
      }
    }

    static void ListMenu()
    {
      int choose;
      do
      {
        ShowMenu();
        Console.WriteLine("Enter choose value :");
        choose = int.Parse(Console.ReadLine());
        switch (choose)
        {
          case 1:
            Add();
            break;
          case 2:
            Update();
            break;
          case 3:
            Display();
            break;
          case 4:
            Delete();
            break;
          case 5:
            Console.WriteLine("Exits");
            return;
          default:
            Console.WriteLine("Value must be 1 -> 5");
            break;
        }
      } while (choose != 5);
    }
    public static void Main(string[] args)
    {
      ListMenu();
    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!