IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Bài 1: Chương trình quản lý sản phẩm - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP

Bài 1: Chương trình quản lý sản phẩm - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP

by GokiSoft.com - 13:56 28/10/2021 7,416 Lượt Xem

Cài đặt lớp Product gồm các thuộc tính (phải khai báo là private)

-       String maHH;

-       String tenHH;

-       float soLuong;

-       float gia1SP;

Cài đặt 2 construcors, các hàm get/set.

Cài đặt hàm input(), display().

Khai báo hàm main và thực hiện như sau:

-       Khai báo mảng có n phần tử kiểu Product.

-       Gọi nhập thông tin cho các phần tử của mảng.

-       Tìm ra sản phẩm nào có giá bán cao nhất.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

NguyenHuuThanh [T1907A]

Ngày viết: 14:28 25/05/2020using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace BAITAP.QuanlySanpham
{
  class Product
  {
    public String maHH { get; set; }
    public String tenHH { get; set; }
    public float soLuong { get; set; }
    public float gia1SP { get; set; }

    public Product()
    {

    }

    public Product(string maHH, string tenHH, float soLuong, float gia1SP)
    {
      this.maHH = maHH;
      this.tenHH = tenHH;
      this.soLuong = soLuong;
      this.gia1SP = gia1SP;
    }

    public void input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap maHH");
      maHH = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap tenHH ");
      tenHH = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap soLuong");
      soLuong = float.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Nhap gia1SP");
      gia1SP = float.Parse(Console.ReadLine());
    }

    public void display()
    {
      Console.WriteLine(maHH + tenHH + soLuong + gia1SP);
    }

    static void main(String[] args)
    {
      int N;
      Console.WriteLine("Nhap vao N :");
      N = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      Product[] productlist = new Product[N];

      for (int i = 0; i < N; i++)
      {
        productlist[i].input();
        Console.WriteLine("End");
      }

      float min = 100;
      for (int i = 0; i < N; i++)
      {
        if (productlist[i].gia1SP < min)
        {
          min = productlist[i].gia1SP;
        }
      }

      for (int i = 0; i < N; i++)
      {
        if (min == productlist[i].gia1SP)
        {
          Console.WriteLine(productlist[i].tenHH);
        }
      }

    }
  }
}
  


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!