IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Giải phương trình bậc 2 - Lập Trình C# - Mệnh đề điều kiên if else trong #

Giải phương trình bậc 2 - Lập Trình C# - Mệnh đề điều kiên if else trong #

by GokiSoft.com - 19:30 24/06/2020 20,825 Lượt Xem

Giải phương trình bậc 2 : ax2 + bx + c = 0

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Trần Mạnh Dũng [T1907A]

Ngày viết: 19:40 15/05/2020using System;
using System.Security.Cryptography.X509Certificates;
using System.Text;

namespace phuongtrinhbac2
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;
      bool vonglap = true;
      while (vonglap)
      {
        Console.WriteLine("=====================");
        Console.WriteLine("Nhập A: ");
        float a = float.Parse(Console.ReadLine());
        Console.WriteLine("Nhập B: ");
        float b = float.Parse(Console.ReadLine());
        Console.WriteLine("Nhập C: ");
        float c = float.Parse(Console.ReadLine());

        float d = b * b - a * c;
        float e = -c / b;
        double f = Math.Sqrt(-c / a);
        if (a == 0)
        {
          if (b == 0)
          {
            Console.WriteLine("Phương trình không có nghĩa");
          }
          else
          {
            Console.WriteLine("Phương trình trở về phương trình bậc 1: {0}x + {1} = 0", b, c);
            Console.WriteLine("x = " + e);
          }
        }
        else
        {
          if(b == 0)
          {
            if(c < 0)
            {
              Console.WriteLine("Phương trình: {0}x^2 + {1} = 0 ", a, c);
              Console.WriteLine("Phương trình có nghiệm là x = " + f);
              
            }
            else
            {
              Console.WriteLine("Phương trình: {0}x^2 + {1} = 0 ", a, c);
              Console.WriteLine("=> Phương trình không có nghĩa");
            }
            
          }
          else
          {
            Console.Write("Phương trình: {0}x^2 + {1}x + {2} = 0 ", a, b, c);
            if (d < 0)
            {
              Console.WriteLine("Phương trình vô nghiệm");
            }
            else if (d == 0)
            {
              float x = (-b / 2) / a;
              Console.WriteLine("Phương trình có nghiệm kép x1 = x2 = {0}", x);
            }
            else
            {
              double x1 = 0;
              double x2 = 0;

              x1 = ((-b / 2) - Math.Sqrt(d)) / a;
              x2 = ((-b / 2) + Math.Sqrt(d)) / a;

              Console.WriteLine("\nPhương trình có 2 nghiệm phân biệt: ");
              Console.WriteLine("x1 = {0}", x1);
              Console.WriteLine("x2 = {0}", x2);
            }
          }
          
        }
      }
      

    }
    
   

  }
}


Phí Văn Long [T1907A]

Ngày viết: 17:08 15/05/2020using System;

namespace BT2
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      float a, b, c,delta;
      Console.WriteLine("Nhap vao a : ");
      a = float.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Nhap vao b : ");
      b = float.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Nhap vao c : ");
      c = float.Parse(Console.ReadLine());

      delta = b * b - a * c ;
      Console.Write("Phuong trinh vua nhap la : \n {0}x2 + {1}x + {2} = 0 ",a,b,c);
      Console.WriteLine("\n Delta = {0}", delta);

      if (delta < 0)
      {
        Console.WriteLine("Chuong trinh vo nghiem");
      }
      else if (delta == 0)
      {
        float x = (-b / 2) / a;
        Console.WriteLine("phuong trinh co nghiem kep x1 = x2 = {0}", x);
      }
      else
      {
        double x1 = 0;
        double x2 = 0;

        x1 = ((-b / 2) - Math.Sqrt(delta)) / a;
        x2 = ((-b / 2) + Math.Sqrt(delta)) / a;

        Console.WriteLine("Phuong trinh co 2 nghiem phan biet : ");
        Console.WriteLine("x1 = {0}", x1);
        Console.WriteLine("x2 = {0}", x2);
      }
    }
   
  }
}


Trương Công Vinh [T1907A]

Ngày viết: 17:01 15/05/2020using System;

namespace Ptb2
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Hello World!");
      int a, b, c;
      Console.WriteLine("a*x^2 + b*x + c = 0");
      Console.WriteLine("nhap a : ");
      a = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("nhap b : ");
      b = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("nhap c : ");
      c = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.Clear();
      ptb2(a, b, c);
    }
    static String showptb2(int a, int b, int c)
    {
      return "\n\n\n"+ "pt : " + a + "*x^2 + " + b + "*x + " + c + " = 0\n";
    }
    
    static void ptb2(int a, int b, int c)
    {
      float x;
      string pt = showptb2(a, b, c);
      if (a == 0)
      {
        Console.WriteLine("(a = 0) --> pt bac 1 ! ");
      }
      else
      {
        int denta = b * b - 4 * a * c;
        if (denta < 0)
        {
          Console.WriteLine(pt + " vo nghiem ! ");
        }
        else if (denta == 0)
        {
          x = (-b) / (2 * a);
          Console.WriteLine(pt + " co 1 nghiem x = {0}", x);
        }
        else
        {

          Console.WriteLine(pt + " co 2 nghiem phan biet : \n");
          Console.WriteLine("x = {0} va x = {1}", (-b + Math.Sqrt(denta)) / (2 * a), (-b - Math.Sqrt(denta)) / (2 * a));
        }
      }
    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!