IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#

In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#

by GokiSoft.com - 15:16 14/05/2021 10,777 Lượt Xem

Nhập vào 1 mảng số nguyên gồm N phần tử. Thực hiện tạo 1 mảng chứa các phẩn tử đầu là số chẵn, các phần tử sau là số lẻ

Ví dụ : mảng đầu vào >> 1, 5, 2, 7, 6, 9

Mảng đầu ra >> 2, 6, 1, 5, 7, 9

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 11:44 18/05/2021using System;

namespace InChanLe
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      
      Console.WriteLine("Nhap so phan tu cua mang N: ");
      int N = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      int[] arr = new int[N];

      for (int i = 0; i < N; i++) {
        Console.WriteLine("Nhap gia tri phan tu thu {0} ", i +1);
        int number = Int32.Parse(Console.ReadLine());
        arr[i] = number;
      }

      for(int i = 0; i < N; i++)
      {
        for(int j = i + 1; j < N -1; j++)
        {
          if(arr[j] % 2 == 0) {
            int swap = arr[i];
            arr[i] = arr[j];
            arr[j] = swap;
          }
        }
      }

      Console.WriteLine("Cac phan tu cua mang sap xep lai nhu sau:");
      Console.WriteLine("");
      for (int i = 0; i < N; i++)
      {
        Console.WriteLine(arr[i] + "");
      }

    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!