IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#

In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#

by GokiSoft.com - 15:16 14/05/2021 10,772 Lượt Xem

Nhập vào 1 mảng số nguyên gồm N phần tử. Thực hiện tạo 1 mảng chứa các phẩn tử đầu là số chẵn, các phần tử sau là số lẻ

Ví dụ : mảng đầu vào >> 1, 5, 2, 7, 6, 9

Mảng đầu ra >> 2, 6, 1, 5, 7, 9

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

hoangduyminh [T1907A]

Ngày viết: 07:08 16/05/2020using System;

namespace Lession1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("Nhap vao N = ");
      int N = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      int[] t = new int[N];
      for(int i = 0;i < N; i++)
      {
        Console.WriteLine("\nNhap t[%d]", +i);
        t[i] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      }
      for(int i = 0; i < N - 1; i++)
      {
        for(int j = i+1; j < N; j++)
        {
          if (t[i] > t[j])
          {
            int tmp = t[i];
            t[i] = t[j];
            t[j] = tmp;
          }
        }
      }
      int[] t1 = new int[N];
      int[] t2 = new int[N];
      int i1 = 0;
      int i2 = 0;
      for(int i = 0; i < N; i++)
      {
        if(t[i] % 2 == 0)
        {
          t1[i1++] = t[i];
        }
        else
        {
          t2[i2++] = t[i];
        }
      }
      for(int i = 0; i < i1; i++)
      {
        t[i] = t1[i];
      }
      for(int i = 0; i < i2; i++)
      {
        t[i1++] = t2[i];
      }
      Console.WriteLine("\nKet Qua:\n");
      for (int i = 0; i < N; i++)
      {
        Console.WriteLine(t[i] + "");
      }
    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!