IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core nâng cao

Exception & Collection

[Video] Tìm hiểu exception + debug + package - lập trình Java Nâng Cao [Video] Tìm hiểu collections, Sets, Maps và Generic - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap - Java Advanced

File

[Video] Hướng dẫn đọc ghi file FileInputStream, FileOutputStream, ObjectInputStream trong java - lập trình java nâng cao [Video] Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files [Video] File - Quản lý thông tin sinh viên [Video] Quản lý thông tin sinh & lưu object file - Java nâng cao [Video] Viết ứng dụng WinRar | WinZip | 7Zip bằng Java - Nén file Java & giải nén file Java - Khoá học Java [Video] Bài tập quản lý bán vé máy bay - java nâng cao

Thread

[Video] Phân tích quản lý ứng dụng trong HĐH (Window, Mac, Linux)-Phân tích Game đa luồng Java [Video] Tìm hiểu Thread - Đồng bộ Thread - lập trình java nâng cao - Bổ sung thêm lớp học mới. [Video] Giải thích synchronized + Lap trinh Java nang cao [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự - Phần 1 [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự & Đông bộ thread + wait notify + synchronized + Java nâng cao - Phần 2 [Video] Synchronized 2 Thread - Bài tập mảng tên + địa chỉ - Java nâng cao [Video] Bài tập ôn luyện tổng hợp File, OOP, Thread trong java [Video] Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java

CSDL

[Video] Kết nối MySQL trong java swing JDBC trong java - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 1 - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 2 - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý thư viện Java + XML Java + CSDL Java- SQL Java [Video] Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java [Video] Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing [Video] Chương trình quản lý sản phẩm - quản lý tin tức - quản lý bán hàng - Lập trình Java [Video] Chức năng register & login + CSDL - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Hướng dẫn sử dụng Persistence Java - Kết nối database Java - MySQL Java nâng cao

Design Pattern & Đa Ngôn Ngữ

[Video] Design Pattern lập trình java nâng cao - lập trình java nâng cao

XML & JSON & CSDL

[Video] C1 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java [Video] C2 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java

Ôn Tập Tổng Quát & Exmination

[Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 2
Trang Chủ Java Advanced Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap - Java Advanced

Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap - Java Advanced

by GokiSoft.com - 16:17 29/10/2021 26,069 Lượt Xem

1. Tạo 1 lớp sinh viên gồm các thuộc tính (RollNo, Name, Sex, Age, Email, Address).

Tạo hàm tạo không đối và hàm tạo có đầy đủ tham số.

2. Tạo một HashMap quản lý danh sách sinh viên, dùng rollNo là key cho HashMap

3. Xây dựng menu chương trình

- Nhập N sinh viên

- In thông tin sv

- Tìm kiếm sinh viên (Yêu cầu nhập RollNo và hiển thị thông tin sv đó)

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

thienphu [T1907A]

Ngày viết: 16:50 20/03/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package HashMap;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Thien Phu
 */
public class Student {

  //(RollNo, Name, Sex, Age, Email, Address).
  String name, sex, email, address;
  int age, rollNo;

  public Student() {
  }

  public Student(int rollNo, String name, String sex, String email, String address, int age) {
    this.rollNo = rollNo;
    this.name = name;
    this.sex = sex;
    this.email = email;
    this.address = address;
    this.age = age;
  }

  public void input() {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhap thong tin Student: ");
    System.out.println("Nhap RollNO");
    rollNo = Integer.parseInt(sc.nextLine());
    System.out.println("Nhap name: ");
    name = sc.nextLine();
    System.out.println("Nhap age: ");
    age = Integer.parseInt(sc.nextLine());
    System.out.println("Nhap sex: ");
    sex = sc.nextLine();
    System.out.println("Nhap email:");
    email = sc.nextLine();
    System.out.println("Nhap address: ");
    address = sc.nextLine();

  }

  public void display() {
    System.out.println(toString());
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Student{" + "name=" + name + ", sex=" + sex + ", email=" + email + ", address=" + address + ", age=" + age + ", rollNo=" + rollNo + '}';
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public int getRollNo() {
    return rollNo;
  }

  public void setRollNo(int rollNo) {
    this.rollNo = rollNo;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public String getSex() {
    return sex;
  }

  public void setSex(String sex) {
    this.sex = sex;
  }

  public String getEmail() {
    return email;
  }

  public void setEmail(String email) {
    this.email = email;
  }

  public String getAddress() {
    return address;
  }

  public void setAddress(String address) {
    this.address = address;
  }

  public int getAge() {
    return age;
  }

  public void setAge(int age) {
    this.age = age;
  }

}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package HashMap;

import java.util.HashMap;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Thien Phu
 */
public class HashMapStd {

  private static Scanner sc = new Scanner(System.in);
  HashMap<Integer, Student> map;

  public HashMapStd() {
    map = new HashMap<Integer, Student>();
  }

  //them n sinh vien
  public void inputSt() {

    System.out.println("Nhap n sinh vien can them ");
    int n = sc.nextInt();
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      Student st = new Student();
      st.input();
      map.put(st.getRollNo(), st);
    }
  }

  public void showStd() {
    for (Integer key : map.keySet()) {
      Student st = map.get(key);
      st.display();
    }
  }

  public void fintSv() {
    System.out.println("Nhap thong tin sinh vien can tim:");
    int rollNo = sc.nextInt();
    boolean checkrollNo = false;
    for (Integer key : map.keySet()) {
      if (map.get(key).rollNo == rollNo) {
        checkrollNo = true;
        break;

      }
    }
    if (checkrollNo) {
      map.get(rollNo).display();
    } else {
      System.out.println(rollNo + " không có trong danh sach");
    }
  }
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package HashMap;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Thien Phu
 */
public class MainTest {

  public static void main(String[] args) {
    int choose;
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    HashMapStd hashmap = new HashMapStd();
    do {
      showmenu();
      choose = Integer.parseInt(sc.nextLine());
      switch (choose) {
        case 1:
          hashmap.inputSt();
          break;
        case 2:
          hashmap.showStd();
          break;
        case 3:
          hashmap.fintSv();
          break;
        case 4:
          System.out.println("Thoat thanh cong");
          break;
        default:
          System.err.println("Nhap sai roi. Chon lai");
          break;

      }
    } while (choose != 4);

  }

  public static void showmenu() {
    System.out.println("1: Nhập N sinh viên");
    System.out.println("2: In thông tin sv");
    System.out.println("3: Tìm kiếm sinh viên (Yêu cầu nhập RollNo và hiển thị thông tin sv đó)");
    System.out.println("4: Thoat");
    System.out.println("Choose:");
  }
}


Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!