IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core căn bản (OOP)

Hướng Dẫn Cài Đặt Môi Trường

[Video] - Hướng dẫn cài đặt môi trường [Video] - Hướng dẫn tạo dự án Hello World [Video] Hướng dẫn phát hành dự án java - Lập trình Java căn bản

Khai Báo Biến & Mệnh Đề Điều Kiện & Vòng Lặp

[Video] - Khai báo biến & Toán tử trong Java [Video] - Tìm hiểu về Scanner, mệnh đề điều kiền if, else, switch trong java [Video] Tìm hiểu Loop (for, while, do while) - Lập trình Java căn bản

Array

[Video] Tìm hiểu về mảng (array) và List, ArrayList trong Java - Lập trình Java căn bản [Video] Hướng dẫn Collections Java | List & ArrayList Java | Vector Java | Map & Hashmap Java | String Java [Video] Test - Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi

OOP - Tích Chất Đóng Gói & Kế Thừa

[Video] Tìm hiểu về Class và Object trong lập trình Java - Lập trình Java căn bản [Video] OOP - Tích chất bao đóng - Kế thừa trong Java - Lập trình Java căn bản [Video] Kế thừa OOP - Lập trình java - Lập trình Java căn bản [Video] OOP - Tính Chất Đa Hình - Tính Chất Trừu Tượng - Lập Trình Java Căn Bản [Video] Chu vi + Diện tích hình tròn và hình chữ nhật - lập trình Java căn bản [Video] Chữa bài tập kế thừa hình tròn + hình chữ nhật - lập trình Java căn bản - Đề 2 [Video] Quản Lí Cán Bộ [Video] Chũa bài tập Employee & StudentMark & Product trong lập trình OOP- lập trình Java căn bản [Video] Quản lý bể bơi bằng Java - Swimming Pool in Java [Video] Quản lý phòng tập GYM - Java basic [Video] Hướng dẫn chữa bài tập quản lý sách - lập trình java [Video] Chữa bài tập quản lý sinh viên - lập trình hướng đối tượng java [Video] Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sinh viên - giáo viên bằng java - Phần 2

OOP - Interface

[Video] Interface - OOP lập trình java - Lập trình Java căn bản [Video] Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sở thú [Video] Java Basic- OOP - Interface - Quản lý mèo (cat) trong java [Video] TEST- Chương trình quản lý rạp chiếu film bằng java [Video] Java basic- Overview - viết chương trình điều khiển TIVI bằng java [Video] Java basic- Overview - Viết chương trình quản lý xe car bằng java [Video] Hướng dẫn cú pháp Lambda Java | Tạo anonymous class Java | Interface Java & Abstract Java [Video] Chuyển DateTime sang String Java|Chuyển String sang DateTime Java | Base64 Java|MD5 Java|Cipher Java [Video] Hướng dẫn tìm hiểu Singleton Design Pattern Java | Singleton Object Java | OOP Java cho người mới

Examination & Test

[Video] Java Basic- Overview - Tổng hợp bài tập ôn luyện java basic - Kiểm tra 60 phút [Video] Exam - Kiểm tra 60 phút lập trình OOP - Quản lý thiết bị máy tính - Lập trình OOP

Java Swing

[Video] Hướng dẫn học Java Swing | Ví du quản lý sinh viên Java | Java Swing cho người mới bắt đầu

Ôn Tập Tổng Quát Java Basic

[Video] Phần mềm quản lý trường học - giảng dạy [Video] Optimize (Tối ưu code) - Phần mềm quản lý trường học - giảng dạy [Video] Java Basic- Test 60 phút lập trình java căn bản - Phần mềm quản lý bệnh nhân COVID-19 (2020 - TOOANG) [Video] bài tập quản lý xe cộ + quản lý bãi đỗ xe - lập trình java [Video] Java Basic - Quản lý ATM - Quản lý tài khoản ngân hàng
Trang Chủ Java Basic Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sinh viên - giáo viên bằng java

Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sinh viên - giáo viên bằng java

by GokiSoft.com - 19:38 06/11/2021 28,999 Lượt Xem

Câu 1:

Tạo lớp Person chứa thông tin

- Tên

- Giới tính

- Ngày sinh

- Địa chỉ

Với đầy đủ hàm get set, constructor không tham số, constructor đầy đủ tham số

1. Viết phương thức inputInfo(), nhập thông tin Person từ bàn phím

2. Viết phương thức showInfo(), hiển thị tất cả thông tin Person

Câu 2:

Tạo lớp Student thừa kế Person, lưu trữ các thông tin một sinh viên

- Mã sinh viên: chứa 8 kí tự

- Điểm trung bình: từ 0.0 – 10.0

- Email: phải chứa kí tự @ và không tồn tại khoảng trắng

1. Override phương thức inputInfo(), nhập thông tin Student từ bàn phím

2. Override phương thức showInfo(), hiển thị tất cả thông tin Student

3. Viết phương thức xét xem Student có được học bổng không? Điểm trung bình trên 8.0 là được học bổng

Câu 3:

Tạo lớp StudentTest, chứa Main kiểm tra chức năng lớp Student

Tạo Menu chọn như sau

a. Chọn 1: Nhập vào n sinh viên (n là số lượng sinh viên, được nhập từ bàn phím)

b. Chọn 2: Hiển thị thông tin tất cả các sinh viên ra màn hình

c. Chọn 3: Hiển thị sinh viên có điểm trung bình cao nhất và sinh viên có điểm trung bình thấp nhất

d. Chọn 4: Tìm kiếm sinh viên theo mã sinh viên. Nhập vào mã sinh viên. Nếu tồn tại sinh viên

có mã đó thì in ra màn hình thông tin sinh viên. Nếu không tồn tại thì in ra: Không có sinh

viên nào có mã là <giá trị của mã sinh viên>

e. Chọn 5: Hiển thị tất cả các sinh viên theo thứ tự tên trong bảng chữ cái (A->Z)

f. Chọn 6: Hiển thị tất cả các sinh viên được học bổng, và sắp xếp theo thứ tự điểm cao xuống thấp

g. Chọn 7: Thoát

Câu 4:

Tạo lớp Teacher, kế thừa từ Person, lưu trữ thông tin một giảng viên

- Lớp dạy: Lưu lớp mà giảng viên dạy giống như aptech (ví dụ C1011L, C0903H, C1010KV…)

- Lương một giờ dạy

- Số giờ dạy trong tháng

1. Override phương thức inputInfo(), nhập thông tin Teacher từ bàn phím

2. Override phương thức showInfo(), hiển thị tất cả thông tin Teacher

3. Viết phương thức tính lương thực nhận, trả về lương thực nhận theo công thức:

Nếu lớp dạy là lớp buổi sáng và chiều (Giờ G, H, I, K) thì

Lương thực nhận = lương một giờ dạy * số giờ dạy trong tháng;

Nếu lớp dạy là lớp buổi tối (Giờ L, giờ M) thì

Lương thực nhân = lương một giờ dạy * số giờ dạy trong tháng + 200000đ;

Câu 5:

Tạo lớp TeacherTest, chứa hàm Main kiểm tra chức năng của Teacher

Tạo menu lựa chọn như sau:

a. Chọn 1: Nhập vào n giảng viên (n là số lượng sinh viên, được nhập từ bàn phím)

b. Chọn 2: Hiển thị thông tin tất cả các giảng viên ra màn hình

c. Chọn 3: Hiển thị giảng viên có lương cao nhất

d. Chọn 4: Thoát

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

trung [C1907L]

Ngày viết: 23:42 21/03/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package test;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author prdox
 */
public class Person {
  String ten;
  String gioiTinh;
  String ngaySinh;
  String diaChi;

  public Person() {
  }

  public Person(String ten, String gioiTinh, String ngaySinh, String diaChi) {
    this.ten = ten;
    this.gioiTinh = gioiTinh;
    this.ngaySinh = ngaySinh;
    this.diaChi = diaChi;
  }

  public String getten() {
    return ten;
  }

  public String getGioiTinh() {
    return gioiTinh;
  }

  public String getNgaySinh() {
    return ngaySinh;
  }

  public String getDiaChi() {
    return diaChi;
  }

  public void setten(String ten) {
    this.ten = ten;
  }

  public void setGioiTinh(String gioiTinh) {
    this.gioiTinh = gioiTinh;
  }

  public void setNgaySinh(String ngaySinh) {
    this.ngaySinh = ngaySinh;
  }

  public void setDiaChi(String diaChi) {
    this.diaChi = diaChi;
  }
  
  public void inputInfo() {
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhap vao ten : ");
    this.ten = input.nextLine();

    System.out.println("Nhap vao gioi tinh: ");
    this.gioiTinh = input.nextLine();

    System.out.println("Nhap vao ngay sinh: ");
    this.ngaySinh = input.nextLine();

    System.out.println("Nhap vao dia chi: ");
    this.diaChi = input.nextLine();
  }
  
  public void showInfo() {
    System.out.format("ten : %s\n", this.ten);
    System.out.format("gioi tinh: %s\n", this.gioiTinh);
    System.out.format("ngay sinh: %s\n", this.ngaySinh);
    System.out.format("dia chi: %s\n", this.diaChi);
  }
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package test;
import java.util.Scanner;
/**
 *
 * @author prdox
 */
public class Student extends Person{
  String maSinhVien;
  float diemTrungBinh;
  String email;
  
  @Override
  public void inputInfo() {
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    super.inputInfo();
    String maSv;
    while (true){
      System.out.println("Nhap vao ma Sinh vien");
      maSv = input.nextLine();
      if (maSv.length() == 8) break;
      else {
        System.out.println("Ma SV phai co 8 ky tu");
      }
    }
    this.maSinhVien = maSv;
    
    float diemTrungBinh;
    while (true){
      System.out.println("Nhap vao diem trung binh");
      diemTrungBinh = Float.parseFloat(input.nextLine());
      if (diemTrungBinh < 10.0 && diemTrungBinh > 0.0) break;
      else{
        System.out.println("Diem trung binh phai nam giua 0 va 10");
      }
    }
    this.diemTrungBinh = diemTrungBinh;
    
    String email;
    while (true){
      System.out.println("Nhap vao email");
      email = input.nextLine();
      if (!email.contains(" ") && email.contains("@")) break;
      else{
        System.out.println("Phai co @ va khong co dau cach");
      }
    }
    this.email = email;
  }
  
  @Override
  public void showInfo() {
    super.showInfo();
    System.out.format("Ma SV : %s\n", this.maSinhVien);
    System.out.format("Diem trung binh: %s\n", this.diemTrungBinh);
    System.out.format("Email : %s\n", this.email);
  }
  
  public boolean checkHB(){
    return (this.diemTrungBinh>8);
  }
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package test;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author prdox
 */
public class StudentTest {

  public static void main(String[] args) {
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    int N = 0,i = 0;
    int option;
    ArrayList<Student> arr = new ArrayList<>();
    Boolean exit = false;
    while (!exit) {
      System.out.println("Chọn 1: Nhập vào n sinh viên (n là số lượng sinh viên, được nhập từ bàn phím)");
      System.out.println("Chọn 2: Hiển thị thông tin tất cả các sinh viên ra màn hình");
      System.out.println("Chọn 3: Hiển thị sinh viên có điểm trung bình cao nhất và sinh viên có điểm trung bình thấp nhất");
      System.out.println("Chọn 4: Tìm kiếm sinh viên theo mã sinh viên. Nhập vào mã sinh viên.");
      System.out.println("Chọn 5: Hiển thị tất cả các sinh viên theo thứ tự tên trong bảng chữ cái (A->Z)");
      System.out.println("Chọn 6: Hiển thị tất cả các sinh viên được học bổng, và sắp xếp theo thứ tự điểm cao xuống thấp");
      System.out.println("Chọn 7: Thoát");
      try {
        option = Integer.parseInt(input.nextLine());
      } catch (NumberFormatException e) {
        System.out.println("Input invalid !");
        continue;
      }
      switch (option) {
        case 1:
          arr.clear();
          System.out.println("Nhap vao so luong sinh vien");
          N = Integer.parseInt(input.nextLine());
          for (i = 0; i < N; i++) {
            arr.add(new Student());
            arr.get(arr.size() - 1).inputInfo();
          }
          break;
        case 2:
          for (i = 0; i < N; i++) {
            arr.get(arr.size() - 1).showInfo();
          }
          break;
        case 3:
          int min=0,max=0;
          float diemMin = arr.get(0).diemTrungBinh;
          float diemMax = diemMin;
          if (arr.isEmpty()) break;
          for (i = 0; i < N; i++) {
            if (arr.get(i).diemTrungBinh>diemMax) {
              diemMax = arr.get(i).diemTrungBinh;
              max = i;
            }
            if (arr.get(i).diemTrungBinh<diemMin) {
              diemMin = arr.get(i).diemTrungBinh;
              min = i;
            }
          }
          System.out.format("Sinh vien co diem cao nhat la %s",arr.get(max).ten);
          System.out.format("Sinh vien co diem thap nhat la %s",arr.get(min).ten);
          break;
        case 4:
          System.out.println("Nhap vao ma sinh vien");
          String maSv = input.nextLine();
          for (i=0; i < N; i++) {
            if (arr.get(i).maSinhVien.equals(maSv)) {
              arr.get(i).showInfo();
              break;
            }
          }
          if (i==N){
            System.out.println("Khong ton tai ma sinh vien nay!");
          }
          break;
        case 5:
          //Hien thi tat ca sinh vien theo thu tu A->Z
          for (i = 0; i < N - 1; i++) {
            for (int j = i + 1; j < N; j++) {
              if (arr.get(i).ten.compareTo(arr.get(j).ten)>0) {
                Student temp = arr.get(j);
                arr.set(j, arr.get(i));
                arr.set(i, temp);
              }
            }
          }
          for (i = 0; i < N; i++) {
            arr.get(arr.size() - 1).showInfo();
          }
          break;
          
        case 6:
          for (i = 0; i < N - 1; i++) {
            for (int j = i + 1; j < N; j++) {
              if (arr.get(i).diemTrungBinh < arr.get(j).diemTrungBinh) {
                Student temp = arr.get(j);
                arr.set(j, arr.get(i));
                arr.set(i, temp);
              }
            }
          }
          for (i = 0; i < N; i++) {
            if (arr.get(i).checkHB()){
              arr.get(arr.size() - 1).showInfo();
            }
          }
          break;
        case 7:
          exit = true;
          break;

      }
    }
  }
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package test;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author prdox
 */
public class Teacher extends Person {

  String lop;
  int luong, soGioDay;

  @Override
  public void inputInfo() {
    super.inputInfo();
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhap vao lop dang day : ");
    this.lop = input.nextLine();
    System.out.println("Nhap vao luong 1 gio : ");
    this.luong = Integer.parseInt(input.nextLine());
    System.out.println("Nhap vao so gio day : ");
    this.soGioDay = Integer.parseInt(input.nextLine());
  }

  @Override
  public void showInfo() {
    super.showInfo();
    System.out.format("lop dang day : %s\n", this.lop);
    System.out.format("luong 1 gio : %d\n", this.luong);
    System.out.format("so gio day : %d\n", this.soGioDay);
  }

  public int tinhLuong() {
    char type = this.lop.charAt(this.lop.length() - 1);
    if ("GHIK".indexOf(type) > 0) {
      return (this.luong * this.soGioDay);
    } else {
      return (this.luong * this.soGioDay + 200000);
    }

  }

//  public static void main(String[] args) {
//    Teacher a = new Teacher();
//    a.tinhLuong();
//  }

}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package test;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author prdox
 */
public class TeacherTest {
  private static int getInt(){
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    while(true){
      try {
        return Integer.parseInt(input.nextLine());
      } catch (Exception e) {
        System.out.println("Please input integer");
      }
    }
  }
  
  public static void main(String[] args) {
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    int N = 0, i = 0;
    int option;
    ArrayList<Teacher> arr = new ArrayList<>();
    Boolean exit = false;
    while (!exit) {
      System.out.println("a. Chọn 1: Nhập vào n giảng viên (n là số lượng sinh viên, được nhập từ bàn phím)");
      System.out.println("b. Chọn 2: Hiển thị thông tin tất cả các giảng viên ra màn hình");
      System.out.println("c. Chọn 3: Hiển thị giảng viên có lương cao nhất");
      System.out.println("d. Chọn 4: Thoát");
      option = getInt();
      switch(option){
        case 1:
          arr.clear();
          System.out.println("Nhap vao so luong giang vien");
          N = getInt();
          for (i = 0; i < N; i++){
            Teacher teacher = new Teacher();
            teacher.inputInfo();
            arr.add(teacher);
          }
          break;
        case 2:
          for (Teacher teacher:arr){
            teacher.showInfo();
          }
          break;
        case 3:
          Teacher max = arr.get(0);
          int luongMax = max.tinhLuong();
          for (Teacher teacher:arr){
            int luong = teacher.tinhLuong();
            if (luong > luongMax){
              luongMax = luong;
              max = teacher;
            }
          }
          System.out.println("Giang vien co luong cao nhat la:");
          max.showInfo();
          break;
        case 4:
          exit = true;
          break;
          
      }
    }
  }
}


Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!