IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Nhập và hiển thị thông tin sinh viên - Console trong C#

Nhập và hiển thị thông tin sinh viên - Console trong C#

by GokiSoft.com - 10:08 05/10/2021 17,139 Lượt Xem

Thông tinh sinh viên gồm các thuộc tính sau : tên, mã sinh viên, tuổi, địa chỉ

Yêu cầu :

Thực hiện và in ra thông tin sinh viên trên

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

thienphu [T1907A]

Ngày viết: 15:58 15/05/2020using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Lesson2
{
  class Student
  {
    string name, id,address;
    int age;

    public string Name { get; set; }
    public string Id { get; set; }
    public string Address { get; set; }
    public int Age { get; set; }
    public Student() { }
    public Student(string name, string id,int age,string address)
    {
      this.name = name;
      this.id = id;
      this.age = age;
      this.address = address;
    }

    public void input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap name sv");
      Name = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap id sv ");
      Id = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap age sv ");
      Age = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Nhap address sv");
      Address = Console.ReadLine();
    }
    public override string ToString()
    {
      return "Name= " + Name + " || ID= " + Id + " || Age = " + Age + " || Address = " + Address;
    }
    public void display()
    {
      Console.WriteLine(ToString());
    }
       


  }
}using System;

namespace Lesson2
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Student st = new Student();
      st.input();
      st.display();
    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!