IMG-LOGO
×

Giáo Trình Môn Học

Khoá học lập trình SQL

Kiến Thức Core SQL Server

[Video] Hướng dẫn cách xác định kiểu dữ liệu, primary key, foreign key trong SQL - My SQL - SQL Server [Video] Hướng dẫn thao tác nhiểu bảng - select - multi table - join, inner join trong SQL Server [Video] Hướng dẫn phân tích CSDL - phân tích bảng, column trong bản - Học lập trình SQL, SQL Server [Video] Hướng dẫn tìm hiểu create, alter , insert table và bản chất primary key, foreign key - SQL Server [Video] Hướng dẫn tìm hiểu select, and, in, like, not in,group by .. having, order by asc, desc - SQL Server [Video] Quản lý sinh viên (create, alter, update, insert, select) - Lập trình SQL Server

View SQL Server

[Video] Hướng dẫn tìm hiểu view trong SQL Server Bài Giảng: Hướng dẫn tìm hiểu view + proc trong SQL - Lập trình SQL Server

Store & Procedure

[Video] Hướng dẫn tìm hiểu proc procedure trong SQL Server - Lập trình SQL Server, MySQL Bài Giảng: Xây dự hệ thống đưa đón học sinh bằng xe bus của Trường Học - Lập trình SQL Server [Video] Xây dựng CSDL quản lý điểm danh aptech - Lập trình SQL Server/MySQL

Trigger

[Video] Học Trigger qua ví dụ - quản lý nhà trên phố - Lập trình SQL Server [Video] Hướng dẫn học trigger qua bài quản lý điểm danh Aptech - Lập trình SQL Server [Video] Bài tập - Quản lý nhân khẩu - Lập trình SQL Server - MySQL
Trang Chủ SQL Server/MySQL Thiết kế CSDL quản lý sinh viên - lập trình sql server

Thiết kế CSDL quản lý sinh viên - lập trình sql server

by GokiSoft.com - 20:07 27/12/2021 21,816 Lượt Xem

Tạo bảng dữ liệu tên là : quan_ly_sinh_vien

Tạo ra các bảng sau

- Bảng sinh viên gồm các thuộc tính : rollno, fullname, age, address, email, phoneNumber, gender -> Trường khóa chính rollno

   - Bảng môn học : mã môn học, tên môn học -> Trường khóa chính mã môn học tự tăng

- Bảng điểm gồm các thuộc tinh sau : điểm, rollNo, mã môn học -> Trường khóa chính rollno, mã môn học

- Bảng lớp học : mã lớp học, tên lớp học, rollNo -> Trường khóa chính mã lớp học tự tăng

- Bảng phòng học : tên phòng học, mã phòng học,  sỗ bàn học, số ghế học,  địa chỉ lớp học -> Trường khóa chính mã phòng học tự tăng

Thực hiện thêm dữ liệu vào từng bảng, mỗi bảng thêm tối thiểu 5 bản ghi.

Yêu cầu:

- Hiển thị dữ liệu trong các bảng

- Hiển thị phòng học có số bàn > 5 và số ghế > 5

   - Hiển thị phòng học có số bàn > 5 và < 20 + số ghế > 5 và < 20

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

vuong huu phu [T2008A]

Ngày viết: 20:15 20/11/2020create table Student (
rollno nvarchar(20) primary key ,
fullname nvarchar(100),
age int,
address nvarchar(200),
email nvarchar(150),
phoneNumber nvarchar(15),
gender nvarchar(20)
)
select * from Student
insert into Student( rollno, fullname, age, address, email, phoneNumber, gender)
values
('1001','A','19','18','[email protected]','123456789','nam'),
('1002','B','20','18','[email protected]','123456789','nam'),
('1003','C','19','18','[email protected]','123456789','nam'),
('1004','D','20','18','[email protected]','123456789','nam'),
('1005','E','19','18','[email protected]','123456789','nam')

create table Diem (
point float,
class nvarchar (10),
rollNo nvarchar (20) primary key
)
select * from Diem
insert into Diem(point,class,rollNo)
values
('1','t1','001'),
('9','t3','002'),
('5','t4','003'),
('10','t7','004'),
('7','t1','005')

create table monhoc (
ma_mon_hoc nvarchar (10) primary key,
ten_mon_hoc nvarchar (30)
)
insert into monhoc(ma_mon_hoc ,ten_mon_hoc )
values
('q111','toan'),
('q112','vat li'),
('q113','hoa hoc'),
('q114','sinh hoc'),
('q115','đia li')
select * from  monhoc

create table class (
ma_lop_hoc nvarchar (20),
name nvarchar (30),
rollno nvarchar (20) primary key
)
insert into class(ma_lop_hoc,name,rollno)
values
('e111','qqq','123'),
('e113','ttt','114'),
('e111','eee','125'),
('e113','uuu','116'),
('e111','ooo','127')
select * from  class

create table room (
name nvarchar (30),
rollno nvarchar (20) primary key,
table_room int,
chair int,
address nvarchar (200)
)
insert into room (name,rollno,table_room,chair,address)
values
('A','001','10','20','ha noi'),
('B','002','10','20','ha noi'),
('C','003','10','20','ha noi'),
('D','004','10','20','ha noi'),
('E','005','10','20','ha noi')
select * from room

create table book (
rollno nvarchar (20) primary key ,
start_ time,
end_ time,
room nvarchar (20),
)
insert into book(rollno,start_,end_,room)
values
('001','14:00:00','18:00:00','0123'),
('002','15:00:00','19:00:00','0124'),
('003','16:00:00','20:00:00','0125'),
('004','17:00:00','21:00:00','0126'),
('005','18:00:00','22:00:00','0127')
select * from book


Đã sao chép!!!