IMG-LOGO
×

Giáo Trình Môn Học

Khoá học lập trình SQL

Kiến Thức Core SQL Server

[Video] Hướng dẫn cách xác định kiểu dữ liệu, primary key, foreign key trong SQL - My SQL - SQL Server [Video] Hướng dẫn thao tác nhiểu bảng - select - multi table - join, inner join trong SQL Server [Video] Hướng dẫn phân tích CSDL - phân tích bảng, column trong bản - Học lập trình SQL, SQL Server [Video] Hướng dẫn tìm hiểu create, alter , insert table và bản chất primary key, foreign key - SQL Server [Video] Hướng dẫn tìm hiểu select, and, in, like, not in,group by .. having, order by asc, desc - SQL Server [Video] Quản lý sinh viên (create, alter, update, insert, select) - Lập trình SQL Server

View SQL Server

[Video] Hướng dẫn tìm hiểu view trong SQL Server Bài Giảng: Hướng dẫn tìm hiểu view + proc trong SQL - Lập trình SQL Server

Store & Procedure

[Video] Hướng dẫn tìm hiểu proc procedure trong SQL Server - Lập trình SQL Server, MySQL Bài Giảng: Xây dự hệ thống đưa đón học sinh bằng xe bus của Trường Học - Lập trình SQL Server [Video] Xây dựng CSDL quản lý điểm danh aptech - Lập trình SQL Server/MySQL

Trigger

[Video] Học Trigger qua ví dụ - quản lý nhà trên phố - Lập trình SQL Server [Video] Hướng dẫn học trigger qua bài quản lý điểm danh Aptech - Lập trình SQL Server [Video] Bài tập - Quản lý nhân khẩu - Lập trình SQL Server - MySQL
Trang Chủ SQL Server/MySQL Thiết kế CSDL quản lý sinh viên - nâng cao - phân 2 - lập trình sql server

Thiết kế CSDL quản lý sinh viên - nâng cao - phân 2 - lập trình sql server

by GokiSoft.com - 20:08 05/01/2022 5,254 Lượt Xem

Tạo ra các bảng sau

- Bảng sinh viên gồm các thuộc tính : rollno, fullname, age, address, email, phoneNumber, gender

  - Bảng môn học : mã môn học, tên môn học

- Bảng điểm gồm các thuộc tinh sau : điểm, rollNo, mã môn học 

                    Tạo foreign key rollNo tới bảng sinh viên

                    Tạo foreign key mã môn học tới bản môn học

- Bảng lớp học : mã lớp học, tên lớp học

- Bảng quản lý lớp học : mã lớp học (liên kết tới bảng lớp học), rollNo (liên kết tới bản sinh viên), trướng khóa chính rollNo và mã lớp học

- Bảng phòng học : tên phòng học, mã phòng học,  sỗ bàn học, số ghế học,  địa chỉ lớp học - Tạo liên kết tới các bảng tương ứng

- Bảng book giờ dạy : mã lớp học, giờ bắt đầu dạy, giờ trả lớp, mã phòng học - Tạo liên kết tới các bảng tương ứng

Thực hiện thêm dữ liệu vào từng bảng, mỗi bảng thêm tối thiểu 5 bản ghi.

Yêu cầu :

- Hiển thị thông tin tất cả các bảng

- Hiển thị sinh viên có quê ở Nam Định

- Hiển thị lớp học có chứa chữ 'A8'

- Hiển thị thông tin sinh viên (RollNo, tên, và điểm thi) của sinh viên có tên là 'TRAN VAN A'

- Hiển thị thông tin điểm thi (RollNo, tên, điểm thi) của tất cả sinh viên

- Hiển thị thông tin điểm thì (RollNo, tên, điểm thi, môn học) của tất cả sinh viên

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 15:40 25/11/2020-- Tao database
create database BT1764

-- Active database
use BT1764

-- Tao tables
create table student (
	rollno nvarchar(20) primary key,
	fullname nvarchar(50) not null,
	birthday date,
	address nvarchar(200),
	email nvarchar(150),
	phone_number nvarchar(16),
	gender nvarchar(10)
)

create table class (
	id int primary key identity(1,1),
	name nvarchar(100) not null
)

create table class_group (
	class_id int references class(id),
	rollno nvarchar(20) references student(rollno),
	constraint pk_class_id_rollno primary key (class_id, rollno)
)

alter table class_group
drop constraint pk_class_id_rollno

alter table class_group
add constraint pk_class_id_rollno primary key (class_id, rollno)

create table subject (
	id int primary key identity(1,1),
	name nvarchar(50) not null
)

create table marks (
	subject_id int,
	rollno nvarchar(20),
	marks float,
	constraint fk_subject_id foreign key (subject_id) references class(id)
)

alter table marks
add constraint fk_rollno foreign key (rollno) references student(rollno)

create table classroom (
	id int primary key identity(1,1),
	name nvarchar(50) not null,
	table_num int,
	desk_num int,
	address nvarchar(200)
)

create table book (
	id int primary key identity(1,1),
	class_id int references class(id),
	start_date datetime,
	end_date datetime,
	classroom_id int references classroom(id)
)

--- Them du lieu cho tung bang
------ student, subject, class, classroom
insert into student (rollno,fullname,birthday,email,phone_number,gender, address)
values 
('R001','Do Mac Nam','2020-09-20','[email protected]','0993938890','nam', 'Ha noi'),
('R002','Do Mac A','2020-09-20','[email protected]','0993938890','nam', 'Ha noi'),
('R003','Do Mac B','2020-09-20','[email protected]','0993938890','nam', 'Nam Dinh'),
('R004','Do Mac C','2020-09-20','[email protected]','0993938890','nam', 'Ha noi'),
('R005','Do Mac D','2020-09-20','[email protected]','0993938890','nam', 'Nam Dinh')
insert into subject (name)
values
('LAP TRINH C'),
('HTML/CSS/JS'),
('BOOTSTRAP/JQUERY'),
('SQL SERVER'),
('PHP')
insert into classroom (name,table_num,desk_num,address)
values
('T2008A',15,15,'8A Ton That Thuyet'),
('T2008A',15,15,'8A Ton That Thuyet'),
('T2008A',15,15,'8A Ton That Thuyet'),
('T2008A',15,15,'8A Ton That Thuyet'),
('T2008A',15,15,'8A Ton That Thuyet')

insert into class( name)
values
( 'TRAN VAN A'),
( 'TRAN VAN B'),
( 'TRAN VAN C'),
( 'TRAN VAN D'),
( 'TRAN VAN E')

select * from student
select * from subject
select * from classroom
select * from class

------ class_group, marks, book
insert into class_group(class_id, rollno)
values 
(1, 'R001'),
(2, 'R002'),
(3, 'R003'),
(4, 'R004'),
(5, 'R005')
select * from class_group

insert into marks(subject_id, rollno, marks)
values
(1, 'R001', 9.9),
(2, 'R001', 9.9),
(3, 'R001', 9.9),
(4, 'R001', 9.9),
(5, 'R001', 9.9)
select * from marks


insert into book( class_id, start_date, end_date, classroom_id)
values
(1, '2020-11-23 1:30:00', '2020-11-23 5:00:00', 1),
(2, '2020-11-24 1:30:00', '2020-11-24 5:00:00', 2),
(3, '2020-11-25 1:30:00', '2020-11-25 5:00:00', 3),
(4, '2020-11-26 1:30:00', '2020-11-26 5:00:00', 4),
(5, '2020-11-27 1:30:00', '2020-11-27 5:00:00', 5)
select *from book

----- Hien thi sinh vien o 'Nam Dinh'
select * from student where address = 'Nam Dinh'
----- Hien thi sinh vien que quan bat dau bang chu Nam
select * from student where address like 'Nam%'
----- Hien thi sinh vien quen quan ket thuc bang chu Dinh
select * from student where address like '%Dinh'
---- Hien thi sinh vien que quan co chua chu N
select * from student where address like '%N%'

select * from class where name like '%A8%'

select * from student
select * from marks

--- Hien thi thong tin diem gom : rollno, name, marks
select student.rollno, student.fullname, marks.marks
from student, marks
where student.rollno = marks.rollno

-- tuong tu cau lenh sau
select student.rollno, student.fullname, marks.marks
from student inner join marks on student.rollno = marks.rollno

-- Hien thi thong tin tat ca sinh vien => diem
select student.rollno, student.fullname, marks.marks
from student left join marks on student.rollno = marks.rollno

select student.rollno, student.fullname, marks.marks
from student right join marks on student.rollno = marks.rollno

---- Hien thi thong tin diem thi: rollno, fullname, subject name, marks
select student.rollno, student.fullname, subject.name subject_name, marks.marks
from student, subject, marks
where student.rollno = marks.rollno
	and subject.id = marks.subject_id

---- Hien thi tat ca thong tin sinh vien
select student.rollno, student.fullname, subject.name subject_name, marks.marks
from student left join marks on student.rollno = marks.rollno
left join subject on subject.id = marks.subject_id


Đã sao chép!!!