IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core nâng cao

Exception & Collection

[Video] Tìm hiểu exception + debug + package - lập trình Java Nâng Cao [Video] Tìm hiểu collections, Sets, Maps và Generic - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap - Java Advanced

File

[Video] Hướng dẫn đọc ghi file FileInputStream, FileOutputStream, ObjectInputStream trong java - lập trình java nâng cao [Video] Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files [Video] File - Quản lý thông tin sinh viên [Video] Quản lý thông tin sinh & lưu object file - Java nâng cao [Video] Viết ứng dụng WinRar | WinZip | 7Zip bằng Java - Nén file Java & giải nén file Java - Khoá học Java [Video] Bài tập quản lý bán vé máy bay - java nâng cao

Thread

[Video] Phân tích quản lý ứng dụng trong HĐH (Window, Mac, Linux)-Phân tích Game đa luồng Java [Video] Tìm hiểu Thread - Đồng bộ Thread - lập trình java nâng cao - Bổ sung thêm lớp học mới. [Video] Giải thích synchronized + Lap trinh Java nang cao [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự - Phần 1 [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự & Đông bộ thread + wait notify + synchronized + Java nâng cao - Phần 2 [Video] Synchronized 2 Thread - Bài tập mảng tên + địa chỉ - Java nâng cao [Video] Bài tập ôn luyện tổng hợp File, OOP, Thread trong java [Video] Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java

CSDL

[Video] Kết nối MySQL trong java swing JDBC trong java - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 1 - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 2 - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý thư viện Java + XML Java + CSDL Java- SQL Java [Video] Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java [Video] Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing [Video] Chương trình quản lý sản phẩm - quản lý tin tức - quản lý bán hàng - Lập trình Java [Video] Chức năng register & login + CSDL - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Hướng dẫn sử dụng Persistence Java - Kết nối database Java - MySQL Java nâng cao

Design Pattern & Đa Ngôn Ngữ

[Video] Design Pattern lập trình java nâng cao - lập trình java nâng cao

XML & JSON & CSDL

[Video] C1 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java [Video] C2 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java

Ôn Tập Tổng Quát & Exmination

[Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 2
Trang Chủ Java Advanced XML: Viết chương trình phân tích tài liệu XML thông tin cá nhân bằng Java

XML: Viết chương trình phân tích tài liệu XML thông tin cá nhân bằng Java

by GokiSoft.com - 17:12 29/10/2021 7,440 Lượt Xem

Viết tài liệu XML mô tả thông tin cá nhân, sở thích, dụng cụ học tập, ngôn ngữ lập trình bạn thích

Yêu cầu: Khi đọc tài liệu có thể biết được profile của 1 cá nhân duy nhất, xem được thông tin cá nhân, sở thích, ngôn ngữ lập trình của cá nhân đó và các trang thiết bị học tập. Các thẻ phải mô tả chính xác nội dung đang cần diễn đạt (cách đặt tên)


Viết chương trình phân tích tài liệu trên bằng Java

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

thienphu [T1907A]

Ngày viết: 10:02 16/04/2020<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<information>
		<Person> 
			<rollNo>pp01</rollNo>
			<fullname>Do Thien Phu</fullname>
			<age>18</age>
			<address>Ha Noi</address>
			
			<!-- danh sach so thich -->
			<enjoyList>
					<enjoy>play soccer </enjoy>
					<enjoy>swimming</enjoy>
					<enjoy>gym</enjoy>
			</enjoyList>
			
			<!--cac ngon ngu lap trinh -->
			<programmingLanguageList>
					<programmingLanguage>Java</programmingLanguage>
					<programmingLanguage>PHP</programmingLanguage>
					
			</programmingLanguageList>
			
		</Person>
		
		<Person> 
			<rollNo>pp02</rollNo>
			<fullname>Nguyen Hong Ngoc</fullname>
			<age>21</age>
			<address>Ha Noi</address>
			
			<!-- danh sach so thich -->
			<enjoyList>
					<enjoy>readbook </enjoy>
					<enjoy>swimming</enjoy>
					<enjoy>gym</enjoy>
			</enjoyList>
			
			<!--cac ngon ngu lap trinh -->
			<programmingLanguageList>
					<programmingLanguage>Java</programmingLanguage>
					<programmingLanguage>PHP</programmingLanguage>
					
			</programmingLanguageList>
			
		</Person>
	</information>/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package xml.test02;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

/**
 *
 * @author Thien Phu
 */
public class Information {

  String rollNo, fullname, address;
  int age;
  List<String> enjoyList = new ArrayList<>();
  List<String> programmingLanguageList = new ArrayList<>();

  public Information() {
  }

  public String getRollNo() {
    return rollNo;
  }

  public void setRollNo(String rollNo) {
    this.rollNo = rollNo;
  }

  public String getFullname() {
    return fullname;
  }

  public void setFullname(String fullname) {
    this.fullname = fullname;
  }

  public String getAddress() {
    return address;
  }

  public void setAddress(String address) {
    this.address = address;
  }

  public int getAge() {
    return age;
  }

  public void setAge(int age) {
    this.age = age;
  }

  public List<String> getEnjoyList() {
    return enjoyList;
  }

  public void setEnjoyList(List<String> enjoyList) {
    this.enjoyList = enjoyList;
  }

  public List<String> getProgrammingLanguageList() {
    return programmingLanguageList;
  }

  public void setProgrammingLanguageList(List<String> programmingLanguageList) {
    this.programmingLanguageList = programmingLanguageList;
  }

  void display() {
    System.out.println("\nInformation:");
    System.out.println("rollNo = " + rollNo + " : fullname= " + fullname + " :Age= " + age + " :Address= " + address);
    System.out.println("List Enjoy: ");
    for (String enjoyList1 : enjoyList) {
      System.out.print(enjoyList1+"||\t");
    }
    System.out.println("\nProgrammingLanguageList: ");
    for (String pr : programmingLanguageList) {
      System.out.print(pr+" ||\t");
    }
  }

}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package xml.test02;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import org.xml.sax.Attributes;
import org.xml.sax.SAXException;
import org.xml.sax.helpers.DefaultHandler;

/**
 *
 * @author Thien Phu
 */
public class InformationHander extends DefaultHandler {

  List<Information> informationList = new ArrayList<>();
  Information info = null;

  boolean isPerson = false;
  boolean isRollNo = false;
  boolean isFullName = false;
  boolean isAge = false;
  boolean isAddress = false;
  boolean isEnjoy = false;
  boolean isprogrammingLanguage = false;

  @Override

  public void startElement(String uri, String localName, String qName, Attributes attributes) throws SAXException {
    if (qName.equalsIgnoreCase("Person")) {
      info = new Information();
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("rollNo")) {
      isRollNo = true;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("fullname")) {
      isFullName = true;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("age")) {
      isAge = true;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("address")) {
      isAddress = true;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("enjoy")) {
      isEnjoy = true;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("programmingLanguage")) {
      isprogrammingLanguage = true;
    }

  }

  @Override
  public void endElement(String uri, String localName, String qName) throws SAXException {
    if (qName.equalsIgnoreCase("Person")) {
      informationList.add(info);
      info = null;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("rollNo")) {
      isRollNo = false;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("fullname")) {
      isFullName = false;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("age")) {
      isAge = false;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("address")) {
      isAddress = false;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("enjoy")) {
      isEnjoy = false;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("programmingLanguage")) {
      isprogrammingLanguage = false;
    }

  }

  @Override
  public void characters(char[] ch, int start, int length) throws SAXException {
    String value = new String(ch, start, length);
    if (isRollNo) {
      info.setRollNo(value);
    } else if (isFullName) {
      info.setFullname(value);
    } else if (isAge) {
      info.setAge(Integer.parseInt(value));
    } else if (isAddress) {

      info.setAddress(value);
    } else if (isEnjoy) {
      info.getEnjoyList().add(value);
    } else if (isprogrammingLanguage) {
      info.getProgrammingLanguageList().add(value);

    }
  }

  void display() {
    for (Information informationList1 : informationList) {
      informationList1.display();
    }

  }
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package xml.test02;

import com.sun.org.apache.xml.internal.resolver.readers.SAXParserHandler;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import javax.xml.parsers.ParserConfigurationException;
import javax.xml.parsers.SAXParser;
import javax.xml.parsers.SAXParserFactory;
import org.xml.sax.SAXException;

/**
 *
 * @author Thien Phu
 */
public class Main {
  
  public static void main(String[] args) throws Exception {
    String filename = "D:\\baitapjava\\BaitapXML\\src\\xml\\test02\\infomation.xml";
    FileInputStream fis = new FileInputStream(filename);
    SAXParserFactory faxFactory = SAXParserFactory.newInstance();
    SAXParser saxParser = faxFactory.newSAXParser();
    
    InformationHander informationHander = new InformationHander();
    saxParser.parse(fis, informationHander);
    informationHander.display();
  }
}


Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!