IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core nâng cao

Exception & Collection

[Video] Tìm hiểu exception + debug + package - lập trình Java Nâng Cao [Video] Tìm hiểu collections, Sets, Maps và Generic - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap - Java Advanced

File

[Video] Hướng dẫn đọc ghi file FileInputStream, FileOutputStream, ObjectInputStream trong java - lập trình java nâng cao [Video] Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files [Video] File - Quản lý thông tin sinh viên [Video] Quản lý thông tin sinh & lưu object file - Java nâng cao [Video] Viết ứng dụng WinRar | WinZip | 7Zip bằng Java - Nén file Java & giải nén file Java - Khoá học Java [Video] Bài tập quản lý bán vé máy bay - java nâng cao

Thread

[Video] Phân tích quản lý ứng dụng trong HĐH (Window, Mac, Linux)-Phân tích Game đa luồng Java [Video] Tìm hiểu Thread - Đồng bộ Thread - lập trình java nâng cao - Bổ sung thêm lớp học mới. [Video] Giải thích synchronized + Lap trinh Java nang cao [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự - Phần 1 [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự & Đông bộ thread + wait notify + synchronized + Java nâng cao - Phần 2 [Video] Synchronized 2 Thread - Bài tập mảng tên + địa chỉ - Java nâng cao [Video] Bài tập ôn luyện tổng hợp File, OOP, Thread trong java [Video] Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java

CSDL

[Video] Kết nối MySQL trong java swing JDBC trong java - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 1 - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 2 - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý thư viện Java + XML Java + CSDL Java- SQL Java [Video] Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java [Video] Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing [Video] Chương trình quản lý sản phẩm - quản lý tin tức - quản lý bán hàng - Lập trình Java [Video] Chức năng register & login + CSDL - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Hướng dẫn sử dụng Persistence Java - Kết nối database Java - MySQL Java nâng cao

Design Pattern & Đa Ngôn Ngữ

[Video] Design Pattern lập trình java nâng cao - lập trình java nâng cao

XML & JSON & CSDL

[Video] C1 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java [Video] C2 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java

Ôn Tập Tổng Quát & Exmination

[Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 2
Trang Chủ Java Advanced Bài tập - Chương trình quản lý Test nhanh PCR - COVID19 - Lập trình Java nâng cao.

Bài tập - Chương trình quản lý Test nhanh PCR - COVID19 - Lập trình Java nâng cao.

by GokiSoft.com - 10:27 21/09/2021 1,649 Lượt Xem

Bạn được yêu cầu phát triển một chức năng cho TYT về việc quản lý Test nhanh PCR - Trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Yêu cầu thông tin cần quản lý: 

Bảng PatternInfo gồm các column: id tự tăng, mã mẫu TEST, tên, năm sinh, địa chỉ hiện tại, địa chỉ lấy mẫu, ngày lấy mẫu, kết quả (0 -> BT, 1 -> Dương tính COVID-19), ngày có kết quả.

Yêu cầu phát triển các chức năng sau: (Java Console)

1. Nhập thông tin lấy mẫu -> Mỗi lần nhập 1 mẫu vào database -> Sau mỗi mẫu hỏi người dùng có tiếp tục ko -> Nếu người dùng nhập 'N' hoặc 'n' thì dừng nhập

2. Hiển thị tất cả các mẫu theo 1 ngày nhập vào từ bàn phím

3. Hiển thị tất cả các mẫu theo địa chỉ lấy mẫu nhập vào từ bàn phím

4. Nhập kết quả Test -> Nhập mã mẫu TEST + Kết quả -> Tự động update dữ liệu theo mã mẫu TEST và kết quả vào database -> Chú ý: Mã mẫu TEST có thể trùng nhau với nhiều người (Do chương trình test nhanh áp dụng - Test theo lô)

5. Báo cáo kết quả âm tinh, dương tính với COVID-19 theo 1 ngày

6. Xuất báo cáo kết quả ra file txt theo định dạng sau:

Mã mẫu TEST, Tên, Năm Sinh, Địa chỉ lấy mẫu, ngày lấy, ngày có kết quả, kết quả

7. Thoát.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Đào Mạnh Dũng [C2010L]

Ngày viết: 21:20 07/09/2021


#Config.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package pkg2390;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public interface Config {
  String DB_URL = "jdbc:mysql://localhost:3306/covid19";
  String USERNAME = "root";
  String PASSWORD = "";
}


#Main.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package pkg2390;

import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.OutputStream;
import java.util.List;
import java.util.Scanner;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class Main {

  static Scanner scan = new Scanner(System.in);

  public static void main(String[] args) {
    int choose;

    do {
      showMenu();
      choose = Integer.parseInt(scan.nextLine());

      switch (choose) {
        case 1:
          input();
          break;
        case 2:
          searchByDate();
          break;
        case 3:
          searchByAddress();
          break;
        case 4:
          updatePattern();
          break;
        case 5:
          break;
        case 6:
          FileOutputStream fo = null;
          
        {
          try {
            fo = new FileOutputStream("file.txt",false);
            fo.write("Mã mẫu TEST, Tên, Năm Sinh, Địa chỉ lấy mẫu, ngày lấy, ngày có kết quả, kết quả\n".getBytes());
            List<PatternInfo> dataList = PatternInfoModify.search();
            for (PatternInfo patternInfo : dataList) {
              fo.write(patternInfo.file());
            }    
          } catch (FileNotFoundException ex) {
            Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
          } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        } finally{
            if (fo!=null) {
              try {
                fo.close();
              } catch (IOException ex) {
                Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
              }
            }
          }
        }
          break;

        case 7:
          System.out.println("Thoat!!!");
          System.exit(0);
          break;
        default:
          System.out.println("Nhap sai!!!");
          break;
      }
    } while (choose != 7);
  }

  static void showMenu() {
    System.out.println("1. Nhap");
    System.out.println("2. Hien thi theo ngay");
    System.out.println("3. Hien thi theo dia chi");
    System.out.println("4. Cap nhat ket qua");
    System.out.println("5. Bao cao");
    System.out.println("6. Xuat du lieu");
    System.out.println("7. Thoat");
    System.out.println("Chon: ");
  }

  private static void input() {
    String option;
    do {
      PatternInfo info = new PatternInfo();
      info.input();
      
      PatternInfoModify.insert(info);
      System.out.println("Ban co tiep tuc nhap hay ko Y/n?");
      option = scan.nextLine();
    } while(!option.equalsIgnoreCase("N"));
  }

  private static void searchByDate() {
    System.out.println("Nhap ngay can tim kiem (yyyy-MM-dd): ");
    String searchDate = scan.nextLine();
    
    List<PatternInfo> dataList = PatternInfoModify.searchByDate(searchDate);
    for (PatternInfo patternInfo : dataList) {
      System.out.println(patternInfo);
    }
  }
  
  private static void searchByDateCovid19() {
    System.out.println("Nhap ngay can tim kiem (yyyy-MM-dd): ");
    String searchDate = scan.nextLine();
    
    List<PatternInfo> dataList = PatternInfoModify.searchByDate(searchDate);
    for (PatternInfo patternInfo : dataList) {
      if (patternInfo.result==1) {
        System.out.println("Dương tính"+ patternInfo);
      }
      
    }
    System.out.println();
    System.out.println();
    for (PatternInfo patternInfo : dataList) {
      if (patternInfo.result==0) {
        System.out.println("Âm tính"+ patternInfo);
      }
      
    }
  }

  private static void searchByAddress() {
    System.out.println("Nhap dia chi TEST can xem: ");
    String address = scan.nextLine();
    
    List<PatternInfo> dataList = PatternInfoModify.searchByAddress(address);
    for (PatternInfo patternInfo : dataList) {
      System.out.println(patternInfo);
    }
  }

  private static void updatePattern() {
    System.out.println("Nhap mau TEST: ");
    String patternNo = scan.nextLine();
    
    System.out.println("Nhap ket qua: ");
    int result = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    
    PatternInfoModify.update(patternNo, result);
  }
}


#PatternInfo.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package pkg2390;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class PatternInfo {
  int id, birthday, result;
  String fullname, patternNo, career, address, addressTest, createdAt, updatedAt;

  public PatternInfo() {
  }

  public PatternInfo(int id, int birthday, int result, String fullname, String patternNo, String career, String address, String addressTest, String createdAt, String updatedAt) {
    this.id = id;
    this.birthday = birthday;
    this.result = result;
    this.fullname = fullname;
    this.patternNo = patternNo;
    this.career = career;
    this.address = address;
    this.addressTest = addressTest;
    this.createdAt = createdAt;
    this.updatedAt = updatedAt;
  }

  public int getId() {
    return id;
  }

  public void setId(int id) {
    this.id = id;
  }

  public int getBirthday() {
    return birthday;
  }

  public void setBirthday(int birthday) {
    this.birthday = birthday;
  }

  public int getResult() {
    return result;
  }

  public void setResult(int result) {
    this.result = result;
  }

  public String getFullname() {
    return fullname;
  }

  public void setFullname(String fullname) {
    this.fullname = fullname;
  }

  public String getPatternNo() {
    return patternNo;
  }

  public void setPatternNo(String patternNo) {
    this.patternNo = patternNo;
  }

  public String getCareer() {
    return career;
  }

  public void setCareer(String career) {
    this.career = career;
  }

  public String getAddress() {
    return address;
  }

  public void setAddress(String address) {
    this.address = address;
  }

  public String getAddressTest() {
    return addressTest;
  }

  public void setAddressTest(String addressTest) {
    this.addressTest = addressTest;
  }

  public String getCreatedAt() {
    return createdAt;
  }

  public void setCreatedAt(String createdAt) {
    this.createdAt = createdAt;
  }

  public String getUpdatedAt() {
    return updatedAt;
  }

  public void setUpdatedAt(String updatedAt) {
    this.updatedAt = updatedAt;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "PatternInfo{" + "id=" + id + ", birthday=" + birthday + ", result=" + result + ", fullname=" + fullname + ", patternNo=" + patternNo + ", career=" + career + ", address=" + address + ", addressTest=" + addressTest + ", createdAt=" + createdAt + ", updatedAt=" + updatedAt + '}';
  }
  
  public byte[] file() {
    return (id + "," + birthday + "," + result + "," + fullname + "," + patternNo + "," + career + "," + address + "," + addressTest + "," + createdAt + "," + updatedAt + "\n").getBytes();
  }
  
  public void input() {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    
    System.out.println("Nhap ten: ");
    fullname = scan.nextLine();
    
    System.out.println("Nhap mau TEST: ");
    patternNo = scan.nextLine();
    
    System.out.println("Nhap nam sinh: ");
    birthday = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    
    System.out.println("Nhap nghe nghiep: ");
    career = scan.nextLine();
    
    System.out.println("Nhap dia chi: ");
    address = scan.nextLine();
    
    System.out.println("Nhap dia chi lay mau: ");
    addressTest = scan.nextLine();
  }
}


#PatternInfoModify.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package pkg2390;

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.text.DateFormat;
import java.text.ParseException;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Calendar;
import java.util.Date;
import java.util.List;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class PatternInfoModify {
  static Connection conn = null;
  static PreparedStatement statement = null;
  
  static void openConnection() {
    try {
      conn = DriverManager.getConnection(Config.DB_URL, Config.USERNAME, Config.PASSWORD);
    } catch (SQLException ex) {
      Logger.getLogger(PatternInfoModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
  }
  
  static void closeConnection() {
    if(statement != null) {
      try {
        statement.close();
      } catch (SQLException ex) {
        Logger.getLogger(PatternInfoModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      }
    }
    if(conn != null) {
      try {
        conn.close();
      } catch (SQLException ex) {
        Logger.getLogger(PatternInfoModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      }
    }
  }
  
  public static void insert(PatternInfo info) {
    openConnection();
    
    try {
      String sql = "insert into pattern_info (pattern_no, fullname, birthday, career, address, address_test, created_at, updated_at, result) "
        + "values (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)";
      statement = conn.prepareStatement(sql);
      
      Date date = Calendar.getInstance().getTime(); 
      DateFormat dateFormat = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd hh:mm:ss"); 
      String strDate = dateFormat.format(date); 
      
      statement.setString(1, info.getPatternNo());
      statement.setString(2, info.getFullname());
      statement.setInt(3, info.getBirthday());
      statement.setString(4, info.getCareer());
      statement.setString(5, info.getAddress());
      statement.setString(6, info.getAddressTest());
      statement.setString(7, strDate);
      statement.setString(8, strDate);
      statement.setInt(9, info.getResult());
      
      statement.execute();
    } catch (SQLException ex) {
      Logger.getLogger(PatternInfoModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
    
    closeConnection();
  }
  
  public static void update(String patternNo, int result) {
    openConnection();
    
    try {
      String sql = "update pattern_info set result = ? where pattern_no = ?";
      statement = conn.prepareStatement(sql);
      
      statement.setInt(1, result);
      statement.setString(2, patternNo);
      
      statement.execute();
    } catch (SQLException ex) {
      Logger.getLogger(PatternInfoModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
    
    closeConnection();
  }
  
  public static List<PatternInfo> searchByDate(String searchData) {
    List<PatternInfo> dataList = new ArrayList<>();
    
    openConnection();
    
    try {
      String sql = "select * from pattern_info where created_at >= ? and created_at < ?";
      statement = conn.prepareStatement(sql);
      
      SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");
      Calendar c = Calendar.getInstance();
      c.setTime(sdf.parse(searchData));
      c.add(Calendar.DATE, 1); // number of days to add
      String nextDate = sdf.format(c.getTime()); // dt is now the new date
      
      statement.setString(1, searchData);
      statement.setString(2, nextDate);
      
      ResultSet resultSet = statement.executeQuery();
      
      while(resultSet.next()) {
        PatternInfo info = new PatternInfo(
            resultSet.getInt("id"), 
            resultSet.getInt("birthday"), 
            resultSet.getInt("result"), 
            resultSet.getString("fullname"), 
            resultSet.getString("pattern_no"), 
            resultSet.getString("career"), 
            resultSet.getString("address"), 
            resultSet.getString("address_test"), 
            resultSet.getString("created_at"), 
            resultSet.getString("updated_at")
        );
        dataList.add(info);
      }
    } catch (SQLException ex) {
      Logger.getLogger(PatternInfoModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (ParseException ex) {
      Logger.getLogger(PatternInfoModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
    
    closeConnection();
    
    return dataList;
  }
  
  public static List<PatternInfo> searchByAddress(String address) {
    List<PatternInfo> dataList = new ArrayList<>();
    
    openConnection();
    
    try {
      String sql = "select * from pattern_info where address_test like ?";
      statement = conn.prepareStatement(sql);
      
      statement.setString(1, address);
      
      ResultSet resultSet = statement.executeQuery();
      
      while(resultSet.next()) {
        PatternInfo info = new PatternInfo(
            resultSet.getInt("id"), 
            resultSet.getInt("birthday"), 
            resultSet.getInt("result"), 
            resultSet.getString("fullname"), 
            resultSet.getString("pattern_no"), 
            resultSet.getString("career"), 
            resultSet.getString("address"), 
            resultSet.getString("address_test"), 
            resultSet.getString("created_at"), 
            resultSet.getString("updated_at")
        );
        dataList.add(info);
      }
    } catch (SQLException ex) {
      Logger.getLogger(PatternInfoModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
    
    closeConnection();
    
    return dataList;
  }
  
    public static List<PatternInfo> search() {
    List<PatternInfo> dataList = new ArrayList<>();
    
    openConnection();
    
    try {
      String sql = "select * from pattern_info";
      statement = conn.prepareStatement(sql);
      
      
      ResultSet resultSet = statement.executeQuery();
      
      while(resultSet.next()) {
        PatternInfo info = new PatternInfo(
            resultSet.getInt("id"), 
            resultSet.getInt("birthday"), 
            resultSet.getInt("result"), 
            resultSet.getString("fullname"), 
            resultSet.getString("pattern_no"), 
            resultSet.getString("career"), 
            resultSet.getString("address"), 
            resultSet.getString("address_test"), 
            resultSet.getString("created_at"), 
            resultSet.getString("updated_at")
        );
        dataList.add(info);
      }
    } catch (SQLException ex) {
      Logger.getLogger(PatternInfoModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
    
    closeConnection();
    
    return dataList;
  }
}GokiSoft.com [Teacher]

Ngày viết: 20:41 07/09/2021


#PatternInfoModify.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package java2.lesson11.bt2390;

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.text.DateFormat;
import java.text.ParseException;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Calendar;
import java.util.Date;
import java.util.List;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class PatternInfoModify {
  static Connection conn = null;
  static PreparedStatement statement = null;
  
  static void openConnection() {
    try {
      conn = DriverManager.getConnection(Config.DB_URL, Config.USERNAME, Config.PASSWORD);
    } catch (SQLException ex) {
      Logger.getLogger(PatternInfoModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
  }
  
  static void closeConnection() {
    if(statement != null) {
      try {
        statement.close();
      } catch (SQLException ex) {
        Logger.getLogger(PatternInfoModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      }
    }
    if(conn != null) {
      try {
        conn.close();
      } catch (SQLException ex) {
        Logger.getLogger(PatternInfoModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      }
    }
  }
  
  public static void insert(PatternInfo info) {
    openConnection();
    
    try {
      String sql = "insert into pattern_info (pattern_no, fullname, birthday, career, address, address_test, created_at, updated_at, result) "
        + "values (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)";
      statement = conn.prepareStatement(sql);
      
      Date date = Calendar.getInstance().getTime(); 
      DateFormat dateFormat = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd hh:mm:ss"); 
      String strDate = dateFormat.format(date); 
      
      statement.setString(1, info.getPatternNo());
      statement.setString(2, info.getFullname());
      statement.setInt(3, info.getBirthday());
      statement.setString(4, info.getCareer());
      statement.setString(5, info.getAddress());
      statement.setString(6, info.getAddressTest());
      statement.setString(7, strDate);
      statement.setString(8, strDate);
      statement.setInt(9, info.getResult());
      
      statement.execute();
    } catch (SQLException ex) {
      Logger.getLogger(PatternInfoModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
    
    closeConnection();
  }
  
  public static void update(String patternNo, int result) {
    openConnection();
    
    try {
      String sql = "update pattern_info set result = ? where pattern_no = ?";
      statement = conn.prepareStatement(sql);
      
      statement.setInt(1, result);
      statement.setString(2, patternNo);
      
      statement.execute();
    } catch (SQLException ex) {
      Logger.getLogger(PatternInfoModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
    
    closeConnection();
  }
  
  public static List<PatternInfo> searchByDate(String searchData) {
    List<PatternInfo> dataList = new ArrayList<>();
    
    openConnection();
    
    try {
      String sql = "select * from pattern_info where created_at >= ? and created_at < ?";
      statement = conn.prepareStatement(sql);
      
      SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");
      Calendar c = Calendar.getInstance();
      c.setTime(sdf.parse(searchData));
      c.add(Calendar.DATE, 1); // number of days to add
      String nextDate = sdf.format(c.getTime()); // dt is now the new date
      
      statement.setString(1, searchData);
      statement.setString(2, nextDate);
      
      ResultSet resultSet = statement.executeQuery();
      
      while(resultSet.next()) {
        PatternInfo info = new PatternInfo(
            resultSet.getInt("id"), 
            resultSet.getInt("birthday"), 
            resultSet.getInt("result"), 
            resultSet.getString("fullname"), 
            resultSet.getString("pattern_no"), 
            resultSet.getString("career"), 
            resultSet.getString("address"), 
            resultSet.getString("address_test"), 
            resultSet.getString("created_at"), 
            resultSet.getString("updated_at")
        );
        dataList.add(info);
      }
    } catch (SQLException ex) {
      Logger.getLogger(PatternInfoModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (ParseException ex) {
      Logger.getLogger(PatternInfoModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
    
    closeConnection();
    
    return dataList;
  }
  
  public static List<PatternInfo> searchByAddress(String address) {
    List<PatternInfo> dataList = new ArrayList<>();
    
    openConnection();
    
    try {
      String sql = "select * from pattern_info where address_test like ?";
      statement = conn.prepareStatement(sql);
      
      statement.setString(1, address);
      
      ResultSet resultSet = statement.executeQuery();
      
      while(resultSet.next()) {
        PatternInfo info = new PatternInfo(
            resultSet.getInt("id"), 
            resultSet.getInt("birthday"), 
            resultSet.getInt("result"), 
            resultSet.getString("fullname"), 
            resultSet.getString("pattern_no"), 
            resultSet.getString("career"), 
            resultSet.getString("address"), 
            resultSet.getString("address_test"), 
            resultSet.getString("created_at"), 
            resultSet.getString("updated_at")
        );
        dataList.add(info);
      }
    } catch (SQLException ex) {
      Logger.getLogger(PatternInfoModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
    
    closeConnection();
    
    return dataList;
  }
}


#PatternInfo.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package java2.lesson11.bt2390;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class PatternInfo {
  int id, birthday, result;
  String fullname, patternNo, career, address, addressTest, createdAt, updatedAt;

  public PatternInfo() {
  }

  public PatternInfo(int id, int birthday, int result, String fullname, String patternNo, String career, String address, String addressTest, String createdAt, String updatedAt) {
    this.id = id;
    this.birthday = birthday;
    this.result = result;
    this.fullname = fullname;
    this.patternNo = patternNo;
    this.career = career;
    this.address = address;
    this.addressTest = addressTest;
    this.createdAt = createdAt;
    this.updatedAt = updatedAt;
  }

  public int getId() {
    return id;
  }

  public void setId(int id) {
    this.id = id;
  }

  public int getBirthday() {
    return birthday;
  }

  public void setBirthday(int birthday) {
    this.birthday = birthday;
  }

  public int getResult() {
    return result;
  }

  public void setResult(int result) {
    this.result = result;
  }

  public String getFullname() {
    return fullname;
  }

  public void setFullname(String fullname) {
    this.fullname = fullname;
  }

  public String getPatternNo() {
    return patternNo;
  }

  public void setPatternNo(String patternNo) {
    this.patternNo = patternNo;
  }

  public String getCareer() {
    return career;
  }

  public void setCareer(String career) {
    this.career = career;
  }

  public String getAddress() {
    return address;
  }

  public void setAddress(String address) {
    this.address = address;
  }

  public String getAddressTest() {
    return addressTest;
  }

  public void setAddressTest(String addressTest) {
    this.addressTest = addressTest;
  }

  public String getCreatedAt() {
    return createdAt;
  }

  public void setCreatedAt(String createdAt) {
    this.createdAt = createdAt;
  }

  public String getUpdatedAt() {
    return updatedAt;
  }

  public void setUpdatedAt(String updatedAt) {
    this.updatedAt = updatedAt;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "PatternInfo{" + "id=" + id + ", birthday=" + birthday + ", result=" + result + ", fullname=" + fullname + ", patternNo=" + patternNo + ", career=" + career + ", address=" + address + ", addressTest=" + addressTest + ", createdAt=" + createdAt + ", updatedAt=" + updatedAt + '}';
  }
  
  public void input() {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    
    System.out.println("Nhap ten: ");
    fullname = scan.nextLine();
    
    System.out.println("Nhap mau TEST: ");
    patternNo = scan.nextLine();
    
    System.out.println("Nhap nam sinh: ");
    birthday = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    
    System.out.println("Nhap nghe nghiep: ");
    career = scan.nextLine();
    
    System.out.println("Nhap dia chi: ");
    address = scan.nextLine();
    
    System.out.println("Nhap dia chi lay mau: ");
    addressTest = scan.nextLine();
  }
}


#Main.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package java2.lesson11.bt2390;

import java.util.List;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class Main {

  static Scanner scan = new Scanner(System.in);

  public static void main(String[] args) {
    int choose;

    do {
      showMenu();
      choose = Integer.parseInt(scan.nextLine());

      switch (choose) {
        case 1:
          input();
          break;
        case 2:
          searchByDate();
          break;
        case 3:
          searchByAddress();
          break;
        case 4:
          updatePattern();
          break;
        case 5:
          break;
        case 6:
          break;
        case 7:
          System.out.println("Thoat!!!");
          break;
        default:
          System.out.println("Nhap sai!!!");
          break;
      }
    } while (choose != 7);
  }

  static void showMenu() {
    System.out.println("1. Nhap");
    System.out.println("2. Hien thi theo ngay");
    System.out.println("3. Hien thi theo dia chi");
    System.out.println("4. Cap nhat ket qua");
    System.out.println("5. Bao cao");
    System.out.println("6. Xuat du lieu");
    System.out.println("7. Thoat");
    System.out.println("Chon: ");
  }

  private static void input() {
    String option;
    do {
      PatternInfo info = new PatternInfo();
      info.input();
      
      PatternInfoModify.insert(info);
      System.out.println("Ban co tiep tuc nhap hay ko Y/n?");
      option = scan.nextLine();
    } while(!option.equalsIgnoreCase("N"));
  }

  private static void searchByDate() {
    System.out.println("Nhap ngay can tim kiem (yyyy-MM-dd): ");
    String searchDate = scan.nextLine();
    
    List<PatternInfo> dataList = PatternInfoModify.searchByDate(searchDate);
    for (PatternInfo patternInfo : dataList) {
      System.out.println(patternInfo);
    }
  }

  private static void searchByAddress() {
    System.out.println("Nhap dia chi TEST can xem: ");
    String address = scan.nextLine();
    
    List<PatternInfo> dataList = PatternInfoModify.searchByAddress(address);
    for (PatternInfo patternInfo : dataList) {
      System.out.println(patternInfo);
    }
  }

  private static void updatePattern() {
    System.out.println("Nhap mau TEST: ");
    String patternNo = scan.nextLine();
    
    System.out.println("Nhap ket qua: ");
    int result = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    
    PatternInfoModify.update(patternNo, result);
  }
}


#Config.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package java2.lesson11.bt2390;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public interface Config {
  String DB_URL = "jdbc:mysql://localhost:3306/C2010G";
  String USERNAME = "root";
  String PASSWORD = "";
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!