IMG-LOGO
Trang Chủ Liên hệ

Danh Sách Chủ Đề Học

BT04. Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C
BT04. Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C
by TRAN VAN DIEP - 03-09-2019

Đề bài: Rạp chiều phim1. Dữ liệu[1]Định nghĩa 1 cấu trúc:-struct Cinema: (rạp chiếu phim) với các trường char Name[25] (tên rạp), char Address[35] (địa chỉ rạp), int Seats (tổng số ghế của rạ...

Đọc Thêm
BT03. Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động
BT03. Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động
by TRAN VAN DIEP - 29-08-2019

Đề BàiCho menu chương trình như sau1. Nhập vào N số nguyên2. Hiển thị danh sách các phần tử trong mảng3. Tính tổng các phần tử trong mảng4. Săp xếp các phần tử trong mảng theo thứ tự tăng d...

Đọc Thêm
BT02 - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C
BT02 - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C
by TRAN VAN DIEP - 26-08-2019

Đề Bài : Hiển thị dãy FibonaciCho chuỗi Fibonaci Lập Trình C như sauF(0) = 1;F(1) = 1;F(n) = F(n-1) + F(n-2);Nhập vào số Fibonaci max từ bàn phímYêu cầu : In ra chuỗi fibonaci với số lớn nhất là ma...

Đọc Thêm
1000 Bài tập C - Lập Trình C
1000 Bài tập C - Lập Trình C
by TRAN VAN DIEP - 26-08-2019

Bài 1: Tính S(n) = 1 + 2 + 3 + … + nBài 2: Tính S(n) = 1^2 + 2^2 + … + n^2Bài 3: Tính S(n) = 1 + ½ + 1/3 + … + 1/nBài 4: Tính S(n) = ½ + ¼ + … + 1/2nBài 5: Tính S(n) = 1 + 1/3 + 1/5 + … + 1/(2n + 1)Bài 6: Tính S(n) ...

Đọc Thêm
Đăng ký nhận khoá học

Bạn muốn nhận thông tin khoá học và tài liệu miến phí từ chúng tôi. Vui lòng điện email vào form dưới đây.

Đã sao chép!!!