By GokiSoft.com| 19:55 15/09/2023|
Lập Trình C

Bài tập ôn lập mệnh đề điều kiện if, loop, mảng trong C

Bài 1:

- Nhập vào số N. Kiểm tra xem N là số chẵn hay lẻ

- Nhập vào N. Kiểm tra xem N có phải là số chia hết cho 2 và 7 không

- Nhập vào N. Kiểm tra xem N có phải số nguyên tố không

Bài 2:

- Nhập 2 số nguyên a, b. Tính tổng các phần từ từ giữa a và b

- Nhập vào số N -> Thực hiện in tất cả các số nguyên tốt từ 1 -> N. Tính tổng các số nguyên tố đó

Bài 3:

- Khai bảo mảng số nguyên t[10]. Nhập các số từ bàn phím

- Tính tổng các phần tử trong mảng

- Tính tổng các phần tử trong máng chia hết cho 3 và 6

- Tỉnh tống các số chia hết cho 3 và 7 trong mảng

- Lưu các số nguyên tố vào mảng mới k

Tags:

Phản hồi từ học viên

5

(Dựa trên đánh giá ngày hôm nay)