By GokiSoft.com| 19:13 20/11/2023|
ReactJS

Ôn tập Object & Function in Javascript BT3303

Tạo Class Object trong Javascript với yêu cầu như sau

Tạo class object đặt tên là Student gồm các thuộc tính

- Tên, tuổi, địa chỉ, email, sđt

Viết hàm:

nhap() -> Nhập thông tin sinh viên bằng hàm prompt()

hienthi() -> Hiển thị thông tin sinh viên ra console.log

Yêu cầu:

Tạo 2 đối tượng stdA và stdB. Gọi 2 hàm nhap() và hienthi() của 2 đối tượng trên.

Tags:

Liên kết rút gọn:

https://gokisoft.com/3303