By GokiSoft.com| 09:55 28/09/2022|
Java Web + WebService

Sử dụng SAX Parser phân tích tài liệu xml - danh sách môn học BT1117

Tạo 1 tài liệu xml chứa danh sách thông tin môn học. Mỗi môn học gồm các thuộc tính (tên môn học, mã môn học)

Yêu cầu phân tích tài liệu xml trên và lưu vào mảng dánh sách môn học

Thực hiện hiển thị thông tin môn học sau khi phân tích.


Liên kết rút gọn:

https://gokisoft.com/1117