By GokiSoft.com| 09:22 19/09/2022|
Java Web + EJB (EAD)

Xây dựng dự án Session Bean + TMS - Môn EAD

Xây dựng 1 database đặt tên là UserMgr gồm 1 bảng

User -> Gồm các column: username, fullname, email, address

Tạo các dự án sau

1. Dự án EJB:

- Tạo SessionBean đặt tên là UserSessionBean gồm các chức năng lấy danh sách user, thêm, sửa, xóa

2. Tạo dự án Client

- UserFrame: như hình sau

Khi người dùng click Add -> Thực hiện lưu dữ liệu vào database (Sử dụng sessionBean)

Khi UserFrame bật lên -> Hiển thị danh sách User ra bảng trên.

Khi người dùng click vào SendUser thì gửi thông tin người dung sang form sau


Tags:Phản hồi từ học viên

5

(Dựa trên đánh giá ngày hôm nay)

Đăng nhập để làm bài kiểm tra

Chưa có kết quả nào trước đó