IMG-LOGO
× Xây dựng dự án Session Bean + TMS - Môn EAD Bài tập - Dự án Account Banking - Lập trình EJB - EAD EJB-EAD- Overview chương trình quản lý sách SessionBean + TMS EJB-EAD- Viết chương trình quản lý sách Bài tập - Quản Lý Ngân Hang - Tạo dự án EJB - Session Bean - Lập trình SesionBean EAD-EJB- Xây dựng trang landing page quản lý sở thú EJB-EAD- Quản lý giỏ hàng + sản phẩm SessionBean EJB
Trang Chủ Java Web + EJB (EAD) EJB-EAD- Viết chương trình quản lý sách

EJB-EAD- Viết chương trình quản lý sách

by GokiSoft.com - 19:44 26/10/2020 2,394 Lượt Xem

Viết ứng dụng Java Web + EJB thực hiện các chức năng sau

Thiết kế bảng book gồm các thuộc tính : mã sách, tên sách, bút danh, nxb, giá bán

Thiết kế bảng author gồm các trường thuộc tính sau : tên tác giả, bút danh, ngày sinh, địa chỉ

Tạo trang web như sau

- Hiển thị toàn bộ sách trong csdl gồm các trường thuộc tính (ten sách, tác giả, bút danh, nxb, giá bán) thực hiện phân trang. Mỗi trang gồm 12 sp.

- Thêm/sửa/xóa csdl

- Thực hiện thêm sửa xóa bút danh

Chú ý : sử dụng session bean để tạo kết nối tới database (lấy danh sách book, thêm, sửa, xóa)


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Đã sao chép!!!