IMG-LOGO
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC
Giáo Trình Môn Học
Khoá học lập trình PHP/MySQL

by GokiSoft.com

Kiến Thức Căn Bản
Lập trình PHP basic - Biến, hằng, toán tử và mảng trong PHP - lập trình PHP

by Trần Văn Điêp

Hướng dẫn lập trình PHP căn bản với if, else if, else, switch- lập trình PHP

by Trần Văn Điêp

Lập trình PHP basic - for, while, do while, foreach, function - lập trình PHP

by Trần Văn Điêp

Hướng dẫn lập trình PHP căn bản - Function - lập trình PHP

by Trần Văn Điêp

Tìm Hiểu Form GET/POST
Hướng dẫn học lập PHP căn bản - Tìm hiểu GET/POST - lập trình PHP

by Trần Văn Điêp

Hướng dẫn tạo dự án calculator bang PHP + JS - Lập trình PHP

by Trần Văn Điêp

Ajax: Hướng dẫn tạo máy tính bằng PHP - Sử dụng Ajax - GET/POST form trong PHP - Lập trình PHP

by GokiSoft.com

Form đăng ký tài khoản bằng PHP (GET/POST)- Form PHP

by GokiSoft.com

huong dan chua bai tap dang ky & login su dung GET & POST - Lập trình PHP

by Trần Văn Điêp

Cookie
Lập trình PHP căn bản - cookie - lập trình PHP

by Trần Văn Điêp

Hướng dẫn tìm hiểu cookie - Quản lý xác minh tài khoản login - cookie - Lập trình PHP/MySQL

by GokiSoft.com

Session
Lập trình PHP căn bản - session - lập trình PHP

by Trần Văn Điêp

Thành thạo API - Ajax trọng dự án - Thành thạo về Session - Lập trình PHP/MySQL

by GokiSoft.com

Kết Nối CSDLPHP/ MySQL
Thực hiện truy vấn dữ liệu từ PHP tới MySql - Khoá học PHP căn bản

by Trần Văn Điêp

Kết nối PHP với MySQL (Thực hiện insert) - Khoá PHP căn bản

by Trần Văn Điêp

Tối ưu hoá code mysql + php, tạo thư viện chung trong lập trình PHP căn bản

by Trần Văn Điêp

Tạo web tin tức - PHP/MySQL

by GokiSoft.com

Thực hiện đăng nhập tài khoản sử dụng php mysql - khoá học PHP căn bản

by Trần Văn Điêp

Cookie: Xây dựng cart (giỏ hàng) + checkout (thanh toán) sử dụng Cookie & localStorage - Lập trình PHP/MySQL

by GokiSoft.com

Session: Xây dựng web hoàn thiện gồm cart page + checkout page + complete page - Lập trình PHP/MySQL

by GokiSoft.com

Trang quản lý sản phẩm php - Lập trình PHP

by GokiSoft.com

Viết website quản lý sinh viên PHP & MySQL - Lập Trình PHP

by Trần Văn Điêp

Hướng dẫn phân trang bằng PHP - Lập trình PHP

by Trần Văn Điêp

OOP & Nâng Cao
OOP - Lập trình php

by Trần Văn Điêp

Kế thừa OOP - Lập trình php

by Trần Văn Điêp

Thực Chiến: Web Bán Hàng
Phần 19 FINAL | Hướng dẫn cài đặt dự án từ source code mẫu | Web bán hàng PHP/MySQL

by GokiSoft.com

Hướng Dẫn Deploy Dự Án
Hướng dẫn upload website lên server -Hướng dẫn deploy project php trên heroku - Cài đặt Heroku

by GokiSoft.com

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!