By GokiSoft.com| 09:56 22/02/2023|
Android

Ứng dụng quản lý lịch làm việc - Android

Yêu cầu thiết kế ứng dụng:

Bảng reminder gồm các columns: _id, title, ngày nhắc nhở

Tạo ReminderActivity hiển thức các chức năng sau:

    - Hiển thị danh sách nhắc nhở theo thứ tự nhắc nhở gần nhất lên trên

    - Thêm/sửa/xóa nhắc nhở

Phản hồi từ học viên

5

(Dựa trên đánh giá ngày hôm nay)