By GokiSoft.com| 16:01 02/10/2021|
C Sharp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# BT1391

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C##Program.cs


using System;

//coding convension C# => Namespace => Lession, SinhVien => Chu y.
namespace Lession1
{
  //same Namespace
  class Program
  {
    //same Namespace
    static void Main(string[] args)
    {
      //Bien => viet thuong chu cai dau tien
      int x1;
      x1 = 12;
      int tongSo = 100;

      string str1 = "Sinh Vien Aptech";//data type => using this.
      String str2 = " HN";//class object

      string str = str1 + str2;

      Console.WriteLine(str);

      Console.WriteLine("Hello World! x1 = {0}, tongSo = {1}", x1, tongSo);

      Console.WriteLine("Hello World! x1 = " + x1 + ", tongSo = " + tongSo);
    }
  }

  class Test {
    //same Namespace => follow.
    void ShowHello() {
      Console.WriteLine("Test ...");
    }
  }
}


Liên kết rút gọn:

https://gokisoft.com/1391