By GokiSoft.com| 10:16 05/08/2022|
Spring MVC

Bài tập - Quản lý tin tức - Lập trình Spring MVC - Spring boot BT2151

Phát triển dự án quản lý tin tức với các chức năng sau

Database:

- Bảng danh mục: gồm id danh mục, tên danh mục

- Bảng tin tức: id tự tăng, id danh mục (foreign key -> với bảng danh mục), tiêu đề, nội dung, thumbnail, created_at, updated_at

Tạo trang quản trị có các chức năng:

- Thêm/sửa/xóa/hiển thị => danh mục sản phẩm

- Thêm/sửa/xóa/hiển thị => Tin tức

- Viết trang frontend hiển thị danh sách tin tức


Tags:

Liên kết rút gọn:

https://gokisoft.com/2151