IMG-LOGO
× Bài tập - Quản lý tin tức - Lập trình Spring MVC - Spring boot Bài tập - Tìm hiểu Spring MVC qua ví dụ - Quản lý Tour du lịch - Lập trình Spring MVC Bài tập - Quản lý sản phẩm - Lập trình Spring MVC Bài tập - Tạo trang web hiển thị danh sách sinh viên - Lập trình Spring MVC Hướng dẫn tìm hiểu Spring MVC
Trang Chủ Spring MVC Bài tập - Tạo trang web hiển thị danh sách sinh viên - Lập trình Spring MVC

Bài tập - Tạo trang web hiển thị danh sách sinh viên - Lập trình Spring MVC

by GokiSoft.com - 19:24 09/10/2020 2,366 Lượt Xem

Tạo dự án Spring MVC đặt tên là : StudentProject

Tạo 1 controller đặt tên: StudentController trong package -> com.gokisoft.controller

Tạo 1 model Student trong package: com.gokisoft.model => gồm các thông tin : Tên, mã sinh viên, ngày sinh, giới tinh, địa chỉ

Tạo các page theo yêu cầu sau

1. Trang thêm mới sinh viên

- Route: /student/add

- View: add

2. Trang xem thông tin sinh viên

- Route: /student/view

- View: view => Fake thông tin 1 sinh viên để hiển thị ra trang view

3. Trang hiển thị danh sách sinh viên

- Route: /student/list

- View: list => Fake danh sách sinh viên => hiển thị ra trang web.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Đã sao chép!!!