By GokiSoft.com| 21:36 15/12/2021|
AngularJS

[Video] Tìm hiểu về AngularJS - C2108L


#vidu.html


<!DOCTYPE html>
<html ng-app="MyApp">
<head>
	<meta charset="utf-8">
	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
	<title>AngularJS & Bootstrap Tutorial</title>
	<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
	<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
 	<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
 	<!-- B1. Them thu vien cua AngularJS -->
	<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.6.9/angular.min.js"></script>
</head>
<body ng-controller="MyController" style="background-color: {{ color }};">
<div class="container">
	<div class="panel-heading">
		<h2 class="text-center">{{ title }}</h2>
	</div>
	<div class="panel-body">
		<!-- Nhap tieu de web -->
		<div class="form-group">
		 <label for="usr">TITLE:</label>
		 <!-- AngularJS: binding data ng-model -> {{ title }} -->
		 <input required="true" type="text" class="form-control" id="title" ng-model="title">
		 <input required="true" type="color" ng-model="color">
		</div>

		<div class="form-group">
		 <label for="usr">Name:</label>
		 <input required="true" type="text" class="form-control" id="usr" ng-model="user.fullname">
		</div>
		<div class="form-group">
		 <label for="email">Email:</label>
		 <input required="true" type="email" class="form-control" id="email" ng-model="user.email">
		</div>
		<div class="form-group">
		 <label for="birthday">Birthday:</label>
		 <input type="date" class="form-control" id="birthday" ng-model="user.birthday">
		</div>
		<div class="form-group">
		 <label for="pwd">Password:</label>
		 <input required="true" type="password" class="form-control" id="pwd" ng-model="user.password">
		</div>
		<div class="form-group">
		 <label for="confirmation_pwd">Confirmation Password:</label>
		 <input required="true" type="password" class="form-control" id="confirmation_pwd" ng-model="user.confirmPwd">
		</div>
		<div class="form-group">
		 <label for="address">Address:</label>
		 <input type="text" class="form-control" id="address" ng-model="user.address">
		</div>

		<button class="btn btn-success" ng-click="saveData()">Register</button>

		<ul>
			<li>{{ user.fullname }}</li>
			<li>{{ user.email }}</li>
			<li>{{ user.birthday }}</li>
			<li>{{ user.password }}</li>
			<li>{{ user.confirmPwd }}</li>
			<li>{{ user.address }}</li>
		</ul>

		<input type="text" class="form-control" id="address" ng-model="x">
		<input type="text" class="form-control" id="address" ng-model="y">
		<button class="btn btn-success" ng-click="tinhtong()">Tinh Tong</button>

		Ket Qua: {{ s }}

		<br/>
		<table class="table table-bordered">
			<tr>
				<th>STT</th>
				<th>x</th>
				<th>y</th>
				<th>tong</th>
			</tr>
			<tr ng-repeat="item in historyList">
				<td></td>
				<td>{{ item.x }}</td>
				<td>{{ item.y }}</td>
				<td>{{ item.s }}</td>
			</tr>
		</table>
	</div>
</div>

<script type="text/javascript">
	// Xu ly code angularjs
	// Luu y: Code // angularjs + jquery + js => trong cung 1 trang web.
	// Khoi tao du lieu code cho AngularJS
	var app = angular.module("MyApp", []);

	app.controller("MyController", function($scope) {
	  //$scope -> quan ly toan bien binding <-> thanh phan bien trong html
	  $scope.title = 'Register Form'
	  $scope.color = '#ffffff'
	  $scope.historyList = []
	  //Khai niem object trong AngularJS

	  $scope.saveData = function() {
	  	console.log($scope.user.fullname)
	  }

	  $scope.tinhtong = function() {
	  	$scope.s = parseInt($scope.x) + parseInt($scope.y)
	  	var history = {
	  		"x": $scope.x,
	  		"y": $scope.y,
	  		"s": $scope.s
	  	}
	  	// console.log(history)
	  	$scope.historyList.push(history)
	  	// console.log($scope.historyList)
	  }
	});
</script>
</body>
</html>


Tags:Phản hồi từ học viên

5

(Dựa trên đánh giá ngày hôm nay)

Đăng nhập để làm bài kiểm tra

Chưa có kết quả nào trước đó