By GokiSoft.com| 19:37 19/03/2022|
AngularJS

Bài tập - Tạo bảng quản lý Survey online - AngularJS

Yêu cầu thiết kế UI sau


Yêu cầu:

- Tạo ngẫu nhiên N survey lưu vào mảng surveyList -> Mỗi survey gồm các thuộc tín (tên, trạng thái (0: hủy, 1: approved), số câu hỏi, loại phản hồi, type (1: All in One, 0: Question By Question), Ngày bắt đầu, ngày kết thúc)

- Hiển thị theo giao diện trên

- Thiết kế input search -> Tìm kiếm theo tên survey

- Viết chức năng phân trang, mỗi trang gồm 6 surveyPhản hồi từ học viên

5

(Dựa trên đánh giá ngày hôm nay)

Đăng nhập để làm bài kiểm tra

Chưa có kết quả nào trước đó