By GokiSoft.com| 19:53 07/10/2022|
AngularJS

Bài tập - Đăng ký đăng nhập tài khoản sử dụng localStorage & AngularJS

1. Tạo ra 1 trang web đặt tên là : register.html gồm các input (tên, tuổi, email, pwd) và button đăng ký

Khi ngươi dùng click vào button đăng ký thì lưu toàn bộ thông tin vào LocalStorage. Quản lý được tất cả người dùng đã được thêm vào localStorage -> Trong TH trùng địa chỉ email thì update thông tin cũ của người dùng.

2. Tạo ra 1 trang login -> cho phép người dùng đăng nhập bằng email và password -> TH login thành công thi show trang show.html

3. Tạo ra 1 trang web mới là : show.html -> Lấy thông tin lưu trong LocalStorage và hiển thị ra màn hình (Hiển thị danh sách người dùng đã được đăng ký)Phản hồi từ học viên

5

(Dựa trên đánh giá ngày hôm nay)

Đăng nhập để làm bài kiểm tra

Chưa có kết quả nào trước đó