IMG-LOGO
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC
Giáo Trình Môn Học
Khoá học lập trình SQL

by GokiSoft.com

Kiến Thức Core SQL Server
Hướng dẫn cách xác định kiểu dữ liệu, primary key, foreign key trong SQL - My SQL - SQL Server

by GokiSoft.com

Hướng dẫn thao tác nhiểu bảng - select - multi table - join, inner join trong SQL Server

by GokiSoft.com

Hướng dẫn phân tích CSDL - phân tích bảng, column trong bản - Học lập trình SQL, SQL Server

by GokiSoft.com

Hướng dẫn tìm hiểu create, alter , insert table và bản chất primary key, foreign key - SQL Server

by GokiSoft.com

Hướng dẫn tìm hiểu select, and, in, like, not in,group by .. having, order by asc, desc - SQL Server

by GokiSoft.com

Quản lý sinh viên (create, alter, update, insert, select) - Lập trình SQL Server

by GokiSoft.com

View SQL Server
Hướng dẫn tìm hiểu view trong SQL Server

by GokiSoft.com

Bài Giảng: Hướng dẫn tìm hiểu view + proc trong SQL - Lập trình SQL Server

by GokiSoft.com

Store & Procedure
Hướng dẫn tìm hiểu proc procedure trong SQL Server - Lập trình SQL Server, MySQL

by GokiSoft.com

Bài Giảng: Xây dự hệ thống đưa đón học sinh bằng xe bus của Trường Học - Lập trình SQL Server

by GokiSoft.com

Xây dựng CSDL quản lý điểm danh aptech - Lập trình SQL Server/MySQL

by GokiSoft.com

Trigger
Học Trigger qua ví dụ - quản lý nhà trên phố - Lập trình SQL Server

by GokiSoft.com

Hướng dẫn học trigger qua bài quản lý điểm danh Aptech - Lập trình SQL Server

by GokiSoft.com

Bài tập - Quản lý nhân khẩu - Lập trình SQL Server - MySQL

by GokiSoft.com

Ôn Tập Thi Lý Thuyết
[Examination] Ly Thuyet SQL Server 01

by GokiSoft.com

[Examination] Ly Thuyet SQL Server 02

by GokiSoft.com

[Examination] Ly Thuyet SQL Server 03

by GokiSoft.com

[Examination] Ly Thuyet SQL Server 04

by GokiSoft.com

[Examination] Ly Thuyet SQL Server 05

by GokiSoft.com

[Examination] Ly Thuyet SQL Server 06

by GokiSoft.com

[Examination] Ly Thuyet SQL Server 07

by GokiSoft.com

Đã sao chép!!!