By GokiSoft.com| 15:17 30/05/2023|
SQL Server/MySQL

Phân tích thiết kế hệ thống quản lý sinh viên - Aptech BT2760

Xây dựng một ứng dụng để Khoa Quốc tế, Aptech sử dụng cho hoạt động quản lý sinh viên. Ứng dụng cho phép Quản trị, Giáo vụ và Công tác Sinh viên sử dụng để phục vụ các công việc như:

+ Quản lý Sinh viên, Nhân viên

+ Quản lý Môn học và Kết quả học tập

+ Quản lý Lớp, Điểm danh

+ Cung cấp các số liệu thống kê

Liên kết rút gọn:

https://gokisoft.com/2760

Bình luận

avatar
GokiSoft.com [Teacher]
2022-03-16 08:39:32Phân tích thiết kế CSDL
B1) Phân tích được các thực thể trong dự án (table <-> entity)
- Nhân sự -> Staff
	- id -> int -> primary key -> identity(1,1)
	- fullname -> nvarchar(50) -> KO -> Tên có thể trùng
	- birthday -> date -> KO
	- gender -> nvarchar(16) -> KO
	- phone_number -> nvarchar(20) -> khác nhau (có thể) -> duy nhất + có thể để null -> Loại -> unique
	- email -> nvarchar(150) -> khác nhau (cỏ thể) -> duy nhất + bắt buộc nhật email -> Loại -> unique
	- address -> nvarchar(200) -> KO
- Giáo viên -> Teacher
	- id -> int -> primary key -> identity(1,1)
	- fullname -> nvarchar(50)
	- birthday -> date
	- gender -> nvarchar(16)
	- phone_number -> nvarchar(20)
	- email -> nvarchar(150)
	- address -> nvarchar(200)
	- salary -> money
- Sinh viên -> Student
	- id -> int -> primary key -> identity(1,1)
	- rollno -> nvarchar(20) -> unique
	- fullname
	- birthday
	- gender
	- phone_number -> unique
	- email -> unique
	- address
- Kỳ học -> Semester
	- id -> int -> primary key -> identity(1,1)
	- Kỳ học -> name
- Mộn học -> Subject
	- id -> int -> primary key -> identity(1,1)
	- Môn học -> name
	- Tín chỉ (số giờ học) ->session_count -> int
	- Kỳ học -> semester_id -> int -> references Semester (id)
- Kết quả học tập -> Marks
	- học viên -> student_id -> int -> foreign key
	- môn học -> subject_id -> int -> foreign key
	- điểm thi
	-> primary key (student_id, subject_id)
- Quản lý lớp học -> Class -> 1 sinh viên học nhiều lớp -> ???
	- id -> int -> primary key -> identity(1,1)
	- Tên lớp -> name
- Quản lý thành viên trong lớp -> ClassGroup
	- Sinh viên -> student_id -> int -> foreign key
	- Lớp học -> class_id -> int -> foreign key
	-> primary key (student_id, class_id)

- Điểm dánh -> ??? -> Phâm tích kỹ hơn
	- Thông tin: lớp học, môn học, giảng viên
	- Danh sach điểm danh: sinh viên + ngày + trạng thái điểm danh (P | PA | A)
	-> Sử dụng 1 bảng -> ko thể làm đc

	1) Schedule
		- id -> int -> primary key -> identity(1,1)
		- class_id -> int -> foreign key
		- subject_id -> int -> foreign key
		- teacher_id -> int -> foreign key
		- start_date -> date
		- end_date -> date
		- giờ học: 3,5,7, 2,4,6, ... -> simple -> nvarchar(30) -> dự án thật -> khác
	2) Attendence
		- id -> int -> primary key -> identity(1,1)
		- schedule_id -> int -> foreign key
		- student_id -> int -> foreign key
		- status1 -> nvarchar(20) -> P | PA | A
		- checkin1 -> datetime
		- status2 -> nvarchar(20) -> P | PA | A
		- checkin2 -> datetime

B2) Phân tích các thuộc tính của từng bảng
B3) Xác định kiểu dữ liệu của từng column trong bảng
B4) Xác định được trường khóa chính
	- Giá trị duy nhất
	- Ko được để null
	- Trường khóa chính ko đc thay đổi dữ liệu
	- Chọn TH khóa chính là int -> làm trường khóa chính.
B5) Xác định foreign key
B6) Hoàn thiện -> DONE


avatar
GokiSoft.com [Teacher]
2022-03-14 09:43:12- Xac dinh tables?
- Column trong tu bang table -> xac dinh kieu du lieu
- Tao lien ket giua cac table (primary key & foreign key)
-> digram

-> create tables + primary key + foreign
==============================================================
B1) Can bang gi -> tach doi tuong can quan ly trong du an
- Sinh vien
	-> Can quan ly thuoc tinh gi????
- Bang nhan vien
	-> Can quan ly thuoc tinh gi????
- Teacher
	-> Can quan ly thuoc tinh gi????
- Ky hoc
	-> Can quan ly thuoc tinh gi????
- Mon hoc -> thuoc ky hoc nao
	-> Can quan ly thuoc tinh gi????
- Quan ly diem thi
	-> Can quan ly thuoc tinh gi????
- Quan ly lop
	-> Can quan ly thuoc tinh gi????

Yeu cau:
- 1) Moi sinh vien chi hoc 1 lop
- 2) 1 sinh vien co the hoc nhieu lop -> ap dung dc cho cac du an
-> Giai phap thiet ke nhu nao cho phu???

- Diem danh:
	- Lap lich day:
		- lop học
		- mon hoc
		- thay giao day
		- ngay bat dau
		- ngay ket thuc mon hoc
	- Kiem soat diem danh
		- Lien ket dc lich hoc
		- sinh nao
		- trang thai diem danh lan 1 = A | PA | P
		- trang thai diem danh lan 2 = A | PA | P
		- thoi gian diem danh lan 1
		- thoi gian diem danh lan 2