By GokiSoft.com| 20:30 27/12/2023|
SQL Server/MySQL

Thiết kế CSDL & Nghiệp vụ quản lý tour du lịch - Khóa học SQL Server

Bạn được yêu cầu phát triển thiết kế CSDL & nghiệp vụ cho 1 công ty tour du lịch với yêu cầu như sau

- Tạo CSDL đặt tên: tour

- Thiết kế các bảng sau

1) Thông tin khách hàng: customer gồm các column

- id: trường khóa chính tự tăng

- fullname: tên khách hàng

- ngày sinh

- sđt

- email

- tích điểm: int

2) Danh sách địa điểm du lịch: Places

- id: trường khóa chính tự tăng

- tên địa danh

- địa chỉ

3) Danh sách tour du lịch: Tour

- id: trường khóa chính tự tăng

- places_id: foreign key

- ngày bắt đầu

- ngày kết thúc

- chi phí: float

4) Quản lý booking

- tour_id: foreign key

- customer_id: foreign key

- Ngày booking

Yêu cầu:

Thiết kế CSDL trên - Không tạo primary key & foreign key lúc sử dụng câu lệnh create table

Tạo primary key (Yêu cầu làm sau khi CSDL & Table đã tạo ra)

Tạo foreign key (Yêu cầu làm sau khi CSDL & Table đã tạo ra)

Chèn dữ liệu cho từng bảng -> ít nhất 5 bản ghi

Xem danh sách người đi theo 1 tour -> viết proc tìm theo tour_id

Thông kê tiền thu được cho từ Tour -> Viết view

Viết trigger không cho phép xóa thông tin khách hàng

Viết trigger không cho sửa giá tiền trong bảng TourPhản hồi từ học viên

5

(Dựa trên đánh giá ngày hôm nay)

Đăng nhập để làm bài kiểm tra

Chưa có kết quả nào trước đó