By GokiSoft.com| 16:52 30/10/2021|
SQL Server/MySQL

[Video] Hướng dẫn thao tác nhiểu bảng - select - multi table - join, inner join trong SQL Server
Phản hồi từ học viên

5

(Dựa trên đánh giá ngày hôm nay)

Nguyễn Hồng Nhật [php_online,webbanhang_online]
Nguyễn Hồng Nhật

2022-02-06 10:46:59

Kính Gửi Gokisoft

Em đang có 1 thắc mắc liên quan tới vấn đề join dữ liệu của các bản như sau


Table 1: orders

--------------------------

|  id  |  from  |  to    |

--------------------------

|  1   |   1     |   4    |

--------------------------

|  2   |   3    |   2    |

--------------------------

|  3   |   4    |   1    |

--------------------------

|  4   |   2    |   5    |

--------------------------


table 2: city

--------------------------

|  id  |      from        |

--------------------------

|  1   |   Ho Chi Minh    |  

--------------------------

|  2   |   Da Nang        | 

--------------------------

|  3   |   Ha Noi         | 

--------------------------

|  4   |   Hai Phong      |

--------------------------

|  5   |   Can Tho        |

--------------------------Table 3: result

---------------------------------------------

|  id  |        from      |        to        |

---------------------------------------------

|  1   |   Ho Chi Minh    |   Hai Phong      |

---------------------------------------------

|  2   |   Ha Noi         |   Da Nang        |

---------------------------------------------

|  3   |   Hai Phong      |   Ho Chi Minh    |

---------------------------------------------

|  4   |   Da Nang        |   Can Tho        |

---------------------------------------------

có 2 bảng với dữ liệu như trên, khi sử dụng câu lệnh

 sql = “select orders.*, city.name as city_name from orders left join city on orders.from = city.id”;

thì chỉ hiển thị tên của 1 cột from hoặc to trong bảng 1, vậy để hiển thị tên của cả hai cột from và to trong bảng 1 như bảng 3 thì làm như thế nào? Nhờ Gokisoft hướng dẫn dùm em, em cảm ơn 


CREATE DATABASE good_express character set UTF8 collate utf8_vietnamese_ci;

 

USE good_express;

 

CREATE TABLE orders (

id   INT              NOT NULL,

from   INT              NOT NULL,

to   INT              NOT NULL,

PRIMARY KEY (id)

);

 

USE good_express;

 

CREATE TABLE CUSTOMERS (

   ID   INT              NOT NULL,

   NAME VARCHAR (200)     NOT NULL

   PRIMARY KEY (id)

);

INSERT INTO city(Id, from, to) VALUES (1, “Ho Chi Minh”);

INSERT INTO city (Id, from, to) VALUES (2, “Da Nang”);

INSERT INTO city (Id, from, to) VALUES (3, “Ha Noi”);

INSERT INTO city (Id, from, to) VALUES (4, “Hai Phong”);

INSERT INTO city (Id, from, to) VALUES (4, “Can Tho”);

 

INSERT INTO orders (Id, from, to) VALUES (1, 1, 4);

INSERT INTO orders (Id, from, to) VALUES (2, 3, 2);

INSERT INTO orders (Id, from, to) VALUES (3, 4, 3);

INSERT INTO orders (Id, from, to) VALUES (4, 2, 5);

 Đăng nhập để làm bài kiểm tra

Chưa có kết quả nào trước đó