By GokiSoft.com| 15:39 01/06/2023|
SQL Server/MySQL

Phân tích thiết kế database quản lý thư viện - Khóa học SQL Server

Xây dựng một ứng dụng phục vụ hoạt động của Thư viện Aptech. Ứng dụng cho phép Thủ thư và Sinh viên sử dụng để phục vụ các công việc như:+ Quản lý sách+ Quản lý thành viên+ Quản lý mượn sách+ Cung cấp các số liệu thống kê cần thiết cho nhà quản lýPhản hồi từ học viên

5

(Dựa trên đánh giá ngày hôm nay)

Đăng nhập để làm bài kiểm tra

Chưa có kết quả nào trước đó