By GokiSoft.com| 18:36 27/12/2023|
SQL Server/MySQL

Thiết kế CSDL quản lý carteen - Khóa học SQL Server

Trung tâm Aptech xây dựng một căng

-tin để phục vụ sinh viên và nhân viên làm việc tại World. Bạn phát triển một ứng dụng để trợ giúp cho hoạt động của căng

-tin này. Ứng dụng phục vụ 3 loại đối tượng: Quản lý, Nhân viên Phục vụ với những hoạt động như:

+ Quản lý các sản phẩm bán trong căng-tin

+ Tạo lập và quản lý các hóa đơn (Bill) bán hàng

+ Quản lý nhân viên

+ Thống kê về sản phẩm và việc bán hàng

Tags:

Phản hồi từ học viên

5

(Dựa trên đánh giá ngày hôm nay)