By GokiSoft.com| 19:56 12/04/2022|
SQL Server/MySQL

Bài tập - Viết nghiệp vụ cho quản lý khách sạn - Khóa học SQL Server

Sử dụng kết quả bài sau để viết nghiệp vụ chương trình

[Video] Phân tích hệ thống CSDL Quản Lý Khách Sạn - Khóa học SQL Server - C2108L


Yêu cầu:

1) Thêm dữ liệu cho các bảng trên -> Mỗi bảng 5 bản ghi

2) Xem thông tin khách hàng đã tới khách sạn gồm: tên, sđt, ngày checkin, checkout, mã phòng tìm theo customer_id -> Sử dụng proc

3) Xem danh sách khách hàng tới khách sạn: tên, sđt, ngày checkin, checkout, mã phòng tìm theo booking_id -> sử dụng proc

4) Tính tổng tiền sử dụng đặt phòng theo booking_id

5) Tính tổng tiền sử dụng dịch vụ theo booking_id

6) Tính tổng tiền đặt phòng và dịch vụ theo booking_id

7) Tính tổng chi phí sử dụng dịch vụ của từng khác hàng: thông tin hiển thị gồm tên, sđt, tổng tiền


Phản hồi từ học viên

5

(Dựa trên đánh giá ngày hôm nay)

Đăng nhập để làm bài kiểm tra

Chưa có kết quả nào trước đó