IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C#

[Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C#

by GokiSoft.com - 16:01 02/10/2021 2,163 Lượt Xem

[Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C##Program.cs


using System;

namespace Lession2
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //TimHieuToanTu();
      //MenhDeDieuKien();
      //MenhDeDieuKien2();
      SwitchCase();
    }

    static void SwitchCase() {
      int day = 1;
      switch(day) {
        case 1:
          Console.WriteLine("test 1");
          break;
        case 2:
          Console.WriteLine("test 2");
          break;
        default:
          Console.WriteLine("Other");
          break;
      }
    }

    static void MenhDeDieuKien2() {
      int num = 13;
      if(num < 0) {
        Console.WriteLine("The number is negative");
      } else {
        Console.WriteLine("The number is positive");
        if(num % 2 == 0) {
          Console.WriteLine("The number is even");
        } else {
          Console.WriteLine("The number is odd");
        }
      }

      if(num < 0) {
        Console.WriteLine("The number is negative");
      } else if(num % 2 == 0) {
        Console.WriteLine("The number is even");
      } else {
        Console.WriteLine("The number is odd");
      }
    }

    static void MenhDeDieuKien() {
      int num = 10;
      if(num < 0) {
        Console.WriteLine("The number is negative");
      } else {
        Console.WriteLine("The number is positive");
      }
      Console.WriteLine("Stop");
    }

    static void TimHieuToanTu() {
      //const float PI = 3.14f;
      int x = 5;
      int y = x++;//y = 5, x = 6
      int t = ++x;//x = 7, t = 7
      Console.WriteLine("x = {0}, y = {1}, t = {2}", x, y, t);
      //x = 7, y = 5, t = 6

      int z = x++ + ++x - --y + t++ + 1;
      //z = 7(x=8) + (x=9)9 - (y=4)4 + 7(t=8) + 1
      //z = 20
      Console.WriteLine("x = {0}, y = {1}, t = {2}, z = {3}", x, y, t, z);

      int k = 10;
      string str = (k != 10) ? "K khac 10" : "K bang 10";
      Console.WriteLine(str);
    }
  }
}


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!