IMG-LOGO
× Xây dựng dự án Session Bean + TMS - Môn EAD Bài tập - Dự án Account Banking - Lập trình EJB - EAD EJB-EAD- Overview chương trình quản lý sách SessionBean + TMS EJB-EAD- Viết chương trình quản lý sách Bài tập - Quản Lý Ngân Hang - Tạo dự án EJB - Session Bean - Lập trình SesionBean EAD-EJB- Xây dựng trang landing page quản lý sở thú EJB-EAD- Quản lý giỏ hàng + sản phẩm SessionBean EJB
Trang Chủ Java Web + EJB (EAD) EJB-EAD- Quản lý giỏ hàng + sản phẩm SessionBean EJB

EJB-EAD- Quản lý giỏ hàng + sản phẩm SessionBean EJB

by GokiSoft.com - 23:12 12/03/2020 2,579 Lượt Xem

Tạo dự án JSF thiết kế website như sau

Gồm 3 trang

- Quản lý sản phẩm -> Hiển thị dữ liệu từ CSDL ra -> Mỗi sản phẩm có button add to card

  • Khi người dùng click vào add to cart thì gọi tới EJB lưu dữ liệu vào stateless session

- Nhập sản phẩm -> Khi ngui dung click vao thêm sản phẩm thì gọi tới EJB lưu dữ liệu vào database

- Người dùng click vào Giỏ Hàng -> hiển thị tất cả sản phâm trong stateless ra màn hình như trang QUản Lý sản phẩm.

Bình luậnPhản Hồi Bởi:

(1) Trần Văn Điệp [Teacher]

Chia sẻ từ lớp học

Trần Văn Điệp [Teacher]

Ngày viết: 23:15 12/03/2020

Đã sao chép!!!