IMG-LOGO
× Web Service - Quản lý thư viên sách Tạo dự án web service - Phần 1 WebServ - Sax Parser - Quản lý lớp học Sử dụng SAX Parser phân tích tài liệu xml - danh sách môn học
Trang Chủ Java Web + WebService Web Service - Quản lý thư viên sách

Web Service - Quản lý thư viên sách

by GokiSoft.com - 19:43 30/09/2020 6,257 Lượt Xem

Viết chương trình quản lý thư viên.

Câu 1:

Tạo CSDL đặt tên là library gồm 2 bảng sau

Bảng tác giả : gồm các trường (authorName, birhtday, address, nickname (bút danh))

Bảng sách gồm các trường (id, bookName, price, deliveredDate (ngày phát hành), nickname (bút danh tác giả - liên kết với bảng tác giả), factory (Nhà xuất bản))

Câu 2: Server SOAP

- Tạo Web Service (AuthorWebService) -> thực hiện các chức năng lấy thông tin tác giả, thêm, sửa, xoá

- Tạo Web Service (BookWebService) -> Thực hiện các chức năng lấy thông tin sách, thêm, sửa, xoá.

Câu 3: Client

Tạo ứng dụng client như sau


Khi người dùng click vào NÚT TÌM KIẾM -> hiển thị toàn bộ quấn sách của tác giả ra table theo định dạnh trên

Khi người dùng click vào NÚT THÊM SÁCH thì sẽ tự động thêm/sửa quấn sách tương ứng đó

Khi người dùng click vào NÚT XÓA SÁCH thì sẽ thực hiện xóa quấn sách khỏi database

Khi người dùng click vào NUT THÊM TÁC GIẢ -> hiên thị dialog hoặc Form cho phép thêm tác giả (chỉ cần chức năng thêm)

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Hùng Nguyễn [C1803L]

Ngày viết: 18:59 16/04/2020

https://drive.google.com/open?id=1LuJfULTilxZNOQ58F1iQoc-nTlhlWSbL

Nguyễn Trường Giang [C1803L]

Ngày viết: 18:57 16/04/2020

https://drive.google.com/open?id=1h0aGK0_syC11difkrtlU1TEykZ05ZRQE

Ngô Huy Hoàng [C1803L]

Ngày viết: 18:52 16/04/2020

Trần Tuấn Anh [C1803L]

Ngày viết: 18:42 16/04/2020

https://drive.google.com/file/d/1yCZ0UTo2TQT9MOywaKjpF0LEYDknLUzS/view?usp=sharing

Tuan Nghia [C1803L]

Ngày viết: 18:00 16/04/2020

Đã sao chép!!!