IMG-LOGO
× Web Service - Quản lý thư viên sách Tạo dự án web service - Phần 1 WebServ - Sax Parser - Quản lý lớp học Sử dụng SAX Parser phân tích tài liệu xml - danh sách môn học
Trang Chủ Java Web + WebService Tạo dự án web service - Phần 1

Tạo dự án web service - Phần 1

by GokiSoft.com - 19:35 21/09/2020 4,354 Lượt Xem

Viết dự án Web. Thực hiện tạo các web service thực hiện các chức năng sau

1. Đối tượng Student gồm các thuộc tinh sau : fullname, email, rollNo, gender, birthday

- Web Service : StudentWS gồm các phương thức sau

=> find tham số chuyền vào là rollNo => trả về là 1 đối tượng Student (Tự fake 1 đối tượng Student)

=> findAll không tham số => trả về danh sách sinh viên

=> insert tham số truyền vào là fullname, email, rollNo, gender, birthday => trả về là String 

=====> Không thành công (nếu rollNo đã tồn tài - giả sử vs rollNo có độ dài <= 5)

=====> Thành công (nếu rollNo chưa tồn tại - giả dự vs TH rollNo có độ dài > 5)

=> update tham số truyền vào là fullname, email, rollNo, gender, birthday => trả về là String 

=====> Không thành công (nếu rollNo đã tồn tài - giả sử vs rollNo có độ dài > 5)

=====> Thành công (nếu rollNo chưa tồn tại - giả dự vs TH rollNo có độ dài <= 5)

2. Tạo CalculatorWS thực hiện các hàm tinhs toán : cộng, trừ, nhân chiaw

=> Tham số chuyền vào là float x, float y

=> Kết qủa trả về là float

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Trần Tuấn Anh [C1803L]

Ngày viết: 20:10 14/04/2020

Trần Tuấn Anh [community]

Ngày viết: 19:51 14/04/2020

Lê Duy Đức Long [C1803L]

Ngày viết: 18:46 02/04/2020

https://drive.google.com/open?id=1Nxq5pt3r7aSp1uzfgVmf1BK8CwI5eUVP

Hòa [C1803L]

Ngày viết: 18:11 02/04/2020

https://drive.google.com/open?id=1114qMUTKnLsmWex6K-a9roOH-zKbLfa0

Nguyễn Trường Giang [C1803L]

Ngày viết: 12:16 02/04/2020

Đã sao chép!!!