By GokiSoft.com| 20:56 23/12/2021|
Lập Trình C

Bài tập số nguyên lớn trong C - Khóa học lập trình C BT2724

Bài 1:

Yêu cầu nhập vào 2 số nguyên lớn

N = 2387462384762348236482362305734589034583453489563487956348756348756345 (ví dụ)

M = 394753489573498573495347593475893453487563487563457834 (Ví dụ)

Tính tổng 2 số nguyên trên và in ra kết quả


Bài 2:

Nhập vào 2 chuỗi s1 và s2 từ bàn phím

Tím kiếm số lần xuất hiện chuỗi s2 trong chuỗi s1

Tags:

Liên kết rút gọn:

https://gokisoft.com/2724

Bình luận