By GokiSoft.com| 20:34 16/12/2021|
Lập Trình C

Bài tập ôn tập Pointer phần 1 BT2701

Nhập vào mang t gồm N phần tử -> N được nhập từ bàn phím

Khai báo con trỏ *p -> gán địa chỉ t vào p

Sử dụng p nhập các phần tử của mảng, hiển thị kết quả và in tổng các phần tử chia hết cho 3

Tags:

Liên kết rút gọn:

https://gokisoft.com/2701

Bình luận