By GokiSoft.com| 19:11 25/09/2023|
Lập Trình C

Ôn tập function trong C BT3268

Yêu cầu viết chương trình sau:

1. Nhập vào số nguyên N

2. Tinh N!

3. Tính tổng 1 -> N

4. So sanh N! và tổng 1->N

5. Thoát

Yêu cầu: Sử dụng function cho tất cả các chức năng trên.

function: hiển thị menu, nhập N, tính giai thừa, tính tổng, so sánh

Tags:

Liên kết rút gọn:

https://gokisoft.com/3268

Bình luận