By GokiSoft.com| 19:56 27/09/2023|
Lập Trình C

Bài tập về File trong C

Bài 1:

Nhập thông tin cá nhân gồm: tên, tuổi, địa chỉ, email, sđt

Yêu cầu: Lưu từng trường thôi tin trên từng dòng trong file myinfor.txt

Tags:Phản hồi từ học viên

5

(Dựa trên đánh giá ngày hôm nay)

Đăng nhập để làm bài kiểm tra

Chưa có kết quả nào trước đó