IMG-LOGO
Trang Chủ Chủ Đề BT02 - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C
× 1) 01 - Nhập môn cho người mới bắt đầu - Lập trình C 2) 02.Flowchart & ví dụ viết flowchart của phương trình bậc 1 - Lập Trình C 3) 03. Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C - Lập trình C 4) 04. Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C 5) 05. Toán tử & biểu thức login trong C - Lập Trinh C 6) 06. Nhập dữ liệu trong C (scanf, printf) - Lập trình C 7) 07. Nhập xuất dữ liệu phần 2 - Lập Trình C 8) 08. Tìm hiểu if, else, switch trong lập trình C - Lập Trình C 9) 09. Tìm hiểu về vòng lặp for trong C - Lập trình C 10) 10. Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C 11) 11. Tìm hiểu mảng 1 chiều trong C - Lập trình C 12) 12. Tìm hiểu mảng 2 chiều - Lập Trình C 13) 15. Tìm hiểu pointer phần 3 - Lập trình C 14) 14. Tìm hiểu pointer phần 2 - Lập Trình C 15) 13. Tìm hiểu pointer phần 1 - Lập Trình C 16) 16. Tìm hiểu function trong lập trình C - Lập Trình C 17) 17. Tìm hiểu string trong lập trình C - Lập Trình C 18) BT01. Bai tap C - Ôn Tập Full C - Lập Trình C 19) 18. Struct trong C - Lập Trình C 20) 1000 Bài tập C - Lập Trình C 21. BT02 - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C 22) BT03. Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động 23) BT04. Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C

BT02 - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C

by TRẦN VĂN ĐIỆP - 10:22 26/08/2019 1,568 Lượt Xem

Đề Bài : Hiển thị dãy Fibonaci

Cho chuỗi Fibonaci Lập Trình C như sau

F(0) = 1;

F(1) = 1;

F(n) = F(n-1) + F(n-2);

Nhập vào số Fibonaci max từ bàn phím

Yêu cầu : In ra chuỗi fibonaci với số lớn nhất là max

Ví dụ :

max = 100; được nhập từ bàn phím

Chuỗi fibonaci sẽ như sau

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89

Lời Giải Hiển Thị Dãy Fibonaci Lập Trình C


#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	int F0 = 1, F1 = 1, FN, max;
	printf("
Nhap so Fibonaci Max : ");
	scanf("%d", &max);
	
	//in day so fibonaci co gia tri max
	printf("
Day Fibonaci
");
	printf("%d, %d", F0, F1);
	
	//loop while
	while(1) {
		FN = F0 + F1;
		if(FN > max) {
			break;
		}
		printf(", %d", FN);
		F0 = F1;
		F1 = FN;
	}
	
	return 0;
}

Trong bài tập trên sử dụng tới các kiến thức sau

  1. Biểu thức điều kiện if, else trong lập trình C -> Để tìm hiểu mục này bạn có thể vào link sau để tham khảo nội dung Biểu thức điều kiện trong lập trình C
  2. Vòng lặp while, do while trong lập trình C

Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Danh Sách Bài Học

Quick Quizzz!!!

User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User Image
User ImageUser ImageUser Image
>> Hiển Thị Quizzz
Đã sao chép!!!