IMG-LOGO
Trang Chủ Tin Tức BT02 - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C

BT02 - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C

by TRAN VAN DIEP - 10:22 26/08/2019 5,239 Views

Đề Bài : Hiển thị dãy Fibonaci

Cho chuỗi Fibonaci Lập Trình C như sau

F(0) = 1;

F(1) = 1;

F(n) = F(n-1) + F(n-2);

Nhập vào số Fibonaci max từ bàn phím

Yêu cầu : In ra chuỗi fibonaci với số lớn nhất là max

Ví dụ :

max = 100; được nhập từ bàn phím

Chuỗi fibonaci sẽ như sau

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89

Lời Giải Hiển Thị Dãy Fibonaci Lập Trình C


#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	int F0 = 1, F1 = 1, FN, max;
	printf("
Nhap so Fibonaci Max : ");
	scanf("%d", &max);
	
	//in day so fibonaci co gia tri max
	printf("
Day Fibonaci
");
	printf("%d, %d", F0, F1);
	
	//loop while
	while(1) {
		FN = F0 + F1;
		if(FN > max) {
			break;
		}
		printf(", %d", FN);
		F0 = F1;
		F1 = FN;
	}
	
	return 0;
}

Trong bài tập trên sử dụng tới các kiến thức sau

  1. Biểu thức điều kiện if, else trong lập trình C -> Để tìm hiểu mục này bạn có thể vào link sau để tham khảo nội dung Biểu thức điều kiện trong lập trình C
  2. Vòng lặp while, do while trong lập trình C

Bình luận
Nguyen Thi Thu

Bài viết rất hữu ích. Cảm ơn tác giả


Ngày viết: 19:38 24/08/2019

Ngô Huy Hoàng

Thanks ads!


Ngày viết: 19:33 24/08/2019

Đã sao chép!!!