IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core nâng cao

Exception & Collection

[Video] Tìm hiểu exception + debug + package - lập trình Java Nâng Cao [Video] Tìm hiểu collections, Sets, Maps và Generic - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap - Java Advanced

File

[Video] Hướng dẫn đọc ghi file FileInputStream, FileOutputStream, ObjectInputStream trong java - lập trình java nâng cao [Video] Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files [Video] File - Quản lý thông tin sinh viên [Video] Quản lý thông tin sinh & lưu object file - Java nâng cao [Video] Viết ứng dụng WinRar | WinZip | 7Zip bằng Java - Nén file Java & giải nén file Java - Khoá học Java [Video] Bài tập quản lý bán vé máy bay - java nâng cao

Thread

[Video] Phân tích quản lý ứng dụng trong HĐH (Window, Mac, Linux)-Phân tích Game đa luồng Java [Video] Tìm hiểu Thread - Đồng bộ Thread - lập trình java nâng cao - Bổ sung thêm lớp học mới. [Video] Giải thích synchronized + Lap trinh Java nang cao [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự - Phần 1 [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự & Đông bộ thread + wait notify + synchronized + Java nâng cao - Phần 2 [Video] Synchronized 2 Thread - Bài tập mảng tên + địa chỉ - Java nâng cao [Video] Bài tập ôn luyện tổng hợp File, OOP, Thread trong java [Video] Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java

CSDL

[Video] Kết nối MySQL trong java swing JDBC trong java - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 1 - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 2 - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý thư viện Java + XML Java + CSDL Java- SQL Java [Video] Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java [Video] Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing [Video] Chương trình quản lý sản phẩm - quản lý tin tức - quản lý bán hàng - Lập trình Java [Video] Chức năng register & login + CSDL - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Hướng dẫn sử dụng Persistence Java - Kết nối database Java - MySQL Java nâng cao

Design Pattern & Đa Ngôn Ngữ

[Video] Design Pattern lập trình java nâng cao - lập trình java nâng cao

XML & JSON & CSDL

[Video] C1 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java [Video] C2 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java

Ôn Tập Tổng Quát & Exmination

[Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 2
Trang Chủ Java Advanced Bài tập - Giải thuật sắp xếp - Tìm kiếm trong Java - Lập trình Java nâng cao

Bài tập - Giải thuật sắp xếp - Tìm kiếm trong Java - Lập trình Java nâng cao

by GokiSoft.com - 10:16 04/09/2021 1,923 Lượt Xem

Bài 1: Nhập vào mảng số nguyên gồm N phần tử -> Sử dụng giải thuật quick sort để sắp xếp mảng theo thứ tự tăng dần -> Hiển thị kết quả ra màn hình


Bài 2: Nhập vào chuỗi s1 từ bàn phím, không sử dụng Pattern/Matcher -> yêu cầu tìm kiếm tất cả các chuỗi con trong s1 tuân theo các quy tắc sau: abb (a -> [a-z]{2,5}, b -> [0-9]{2,4}

Bình luậnPhản Hồi Bởi:

(1) Hieu Ngo [community,C2009G]

Chia sẻ từ lớp học

Hieu Ngo [community,C2009G]

Ngày viết: 13:03 04/09/2021


#Main.java


import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class Main {
  public int partition(ArrayList<Integer> arr, int low, int high) {
    int pivot = arr.get(high);
    int i = (low - 1);
    for (int j = low; j < high; j++) {
      if (arr.get(j) < pivot) {
        i++;
        // swap arr[i] và arr[j]
        int temp = arr.get(i);
        arr.set(i, arr.get(j));
        arr.set(j, temp);
      }
    }
    // swap arr[i+1] và arr[high] (hoặc pivot)
    int temp = arr.get(i + 1);
    arr.set(i + 1, arr.get(high));
    arr.set(high, temp);

    return i + 1;
  }
  public void quirkSort(ArrayList<Integer> arr, int low, int high) {
    if(low < high) {
      int pi = partition(arr, low, high);
      quirkSort(arr, low, pi-1);
      quirkSort(arr,pi+1,high);
    }
  }
  public static void main(String [] args) {
    int n;
    ArrayList<Integer> arr = new ArrayList<>();
    System.out.println("Enter N");
    n = (new Scanner(System.in)).nextInt();
    for(int i =0; i<n; i++) {
      System.out.println(String.format("arr[%d] =" ,i));
      arr.add((new Scanner(System.in)).nextInt());
    }
    for(Integer i : arr) {
      System.out.print(i+" ");
    }
    System.out.println("After sort:");
    Main sort = new Main();
    sort.quirkSort(arr, 0,n-1);

    for(Integer i : arr) {
      System.out.print(i+" ");

    }
  }

}Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!