IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core nâng cao

Exception & Collection

[Video] Tìm hiểu exception + debug + package - lập trình Java Nâng Cao [Video] Tìm hiểu collections, Sets, Maps và Generic - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap - Java Advanced

File

[Video] Hướng dẫn đọc ghi file FileInputStream, FileOutputStream, ObjectInputStream trong java - lập trình java nâng cao [Video] Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files [Video] File - Quản lý thông tin sinh viên [Video] Quản lý thông tin sinh & lưu object file - Java nâng cao [Video] Viết ứng dụng WinRar | WinZip | 7Zip bằng Java - Nén file Java & giải nén file Java - Khoá học Java [Video] Bài tập quản lý bán vé máy bay - java nâng cao

Thread

[Video] Phân tích quản lý ứng dụng trong HĐH (Window, Mac, Linux)-Phân tích Game đa luồng Java [Video] Tìm hiểu Thread - Đồng bộ Thread - lập trình java nâng cao - Bổ sung thêm lớp học mới. [Video] Giải thích synchronized + Lap trinh Java nang cao [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự - Phần 1 [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự & Đông bộ thread + wait notify + synchronized + Java nâng cao - Phần 2 [Video] Synchronized 2 Thread - Bài tập mảng tên + địa chỉ - Java nâng cao [Video] Bài tập ôn luyện tổng hợp File, OOP, Thread trong java [Video] Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java

CSDL

[Video] Kết nối MySQL trong java swing JDBC trong java - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 1 - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 2 - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý thư viện Java + XML Java + CSDL Java- SQL Java [Video] Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java [Video] Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing [Video] Chương trình quản lý sản phẩm - quản lý tin tức - quản lý bán hàng - Lập trình Java [Video] Chức năng register & login + CSDL - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Hướng dẫn sử dụng Persistence Java - Kết nối database Java - MySQL Java nâng cao

Design Pattern & Đa Ngôn Ngữ

[Video] Design Pattern lập trình java nâng cao - lập trình java nâng cao

XML & JSON & CSDL

[Video] C1 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java [Video] C2 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java

Ôn Tập Tổng Quát & Exmination

[Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 2
Trang Chủ Java Advanced Bài tập nén File & giải nén File & Liệt kê files trong 1 thư mục - winrar - winzip

Bài tập nén File & giải nén File & Liệt kê files trong 1 thư mục - winrar - winzip

by GokiSoft.com - 10:11 09/09/2021 12,403 Lượt Xem

Bài 1 :

Tìm 1 file text có kích cỡ lớn sau đó nén dữ liệu vào 1 file khác đặt tên là : vidu.data & Viết giải thuật giải nén file.

Bài 2:

Liệt kê tất cả các file trong 1 thư mục -> Vẽ cấu trúc cây folder

Ví dụ: Nhập vào folder tên là ABC -> Kết quả sẽ như sau

ABC

-- a.txt

-- b.txt

-- AB

---- bb.txt

---- BB

------ cc.png

------ dd.jpg

-- k.doc

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Nguyễn Hùng Anh [community,C2009G]

Ngày viết: 11:33 09/09/2021


#Main.java


import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.util.zip.DeflaterInputStream;
import java.util.zip.InflaterInputStream;

public class Main {
  public static void main(String [] args) {
//    zipFile();
    unZipFile();
  }

  static void unZipFile() {
    FileInputStream fis = null;
    InflaterInputStream iis = null;
    FileOutputStream fos = null;

    try {
      fis = new FileInputStream("vidu.data");
      iis = new InflaterInputStream(fis);

      fos = new FileOutputStream("vidu2.txt");

      int code;
      while ((code = iis.read()) != -1) {
        fos.write(code);
      }
    } catch (FileNotFoundException e) {
      e.printStackTrace();
    } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
    } finally {
      if (fis != null) {
        try {
          fis.close();
        } catch (IOException e) {
          e.printStackTrace();
        }
      }
      if(iis != null) {
        try {
          iis.close();
        } catch (IOException e) {
          e.printStackTrace();
        }
      }
      if (fos != null) {
        try {
          fos.close();
        } catch (IOException e) {
          e.printStackTrace();
        }
      }
    }
  }

  static void zipFile() {
    FileInputStream fis = null;
    DeflaterInputStream dis = null;
    FileOutputStream fos = null;

    try {
      fis = new FileInputStream("vidu.txt");
      dis = new DeflaterInputStream(fis);

      fos = new FileOutputStream("vidu.data");

      int code;
      while ((code = dis.read()) != -1) {
        fos.write(code);
      }
    } catch (FileNotFoundException e) {
      e.printStackTrace();
    } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
    } finally {
      if (fis != null) {
        try {
          fis.close();
        } catch (IOException e) {
          e.printStackTrace();
        }
      }
      if (dis != null) {
        try {
          dis.close();
        } catch (IOException e) {
          e.printStackTrace();
        }
      }
      if (fos != null) {
        try {
          fos.close();
        } catch (IOException e) {
          e.printStackTrace();
        }
      }
    }

  }

}


Lê Sỹ Khai [community,C2009G]

Ngày viết: 10:32 09/09/2021


#Main.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package nenfilegiainen;

import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;
import java.util.zip.DeflaterInputStream;

/**
 *
 * @author LE KHAI
 */

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    nenFile();
  }
  static void nenFile(){
    FileInputStream fis = null;
    DeflaterInputStream dis = null;
    FileOutputStream fos = null;
    
    try {
      fis = new FileInputStream("data.txt");
      dis = new DeflaterInputStream(fis);
      fos = new FileOutputStream("vidu.data");
      int a;
      while ((a = dis.read()) != -1) {        
        fos.write(a);
      }
      
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }finally{
      if(fis != null){
        try {
          fis.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      if(dis != null){
        try {
          dis.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      if (fos != null) {
        try {
          fos.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
    
  }
}


Trần Việt Đức Anh [C2010L]

Ngày viết: 16:27 19/08/2021Bai 2

/*
Liệt kê tất cả các file trong 1 thư mục -> Vẽ cấu trúc cây folder

Ví dụ: Nhập vào folder tên là ABC -> Kết quả sẽ như sau

ABC

-- a.txt

-- b.txt

-- AB

---- bb.txt

---- BB

------ cc.png

------ dd.jpg

-- k.doc
 */
package JAVA_Advanced.Ex1088;

import java.io.File;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Tran Viet Duc Anh
 */
public class Ex2 {
    public static void main(String[] args) {
    String folderName;
    Scanner inp = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhap vao ten folder");
    folderName = inp.nextLine();
    File folder = new File(folderName);
    if (!folder.exists() || !folder.isDirectory()) {
      System.out.println("Folder does not exist");
      return;
    }
    
    File[] listFiles = folder.listFiles();
    for (File f : listFiles) {
      if (f.isFile()) System.out.println(f.getAbsolutePath());
    }
  }
}


Võ Như Việt [C2010L]

Ngày viết: 11:16 19/08/2021


#Nen.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package Java2Buoi3.BT1088;

import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;
import java.util.zip.DeflaterInputStream;
import java.util.zip.DeflaterOutputStream;

/**
 *
 * @author ADMIN
 */
public class Nen {

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String args[]) {
    Zipfile();
  }
  
  
  static void Zipfile(){
    FileInputStream fis = null;
    DeflaterOutputStream dos = null;
    FileOutputStream fos = null;
    
    try {
      fis = new FileInputStream("test.txt");
      fos = new FileOutputStream ("vidu.data");
      
      dos = new DeflaterOutputStream(fos);
      
      int code;
      while ((code = fis.read()) != -1) {        
        dos.write(code);
      }
      
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(Nen.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(Nen.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }finally{
      if (fis != null) {
        try {
          fis.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(Nen.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      if (dos != null) {
        try {
          dos.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(Nen.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      if (fos != null) {
        try {
          fos.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(Nen.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
    
  }
}


#SelectFoder.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package Java2Buoi3.BT1088;

import java.io.File;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author ADMIN
 */
public class SelectFoder {

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String args[]) {
        
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhap ten Folder: ");
    String check = sc.nextLine();
    
    File folder = new File(check);
    if (!folder.exists() || !folder.isDirectory()) {
       System.out.println("Folder khong ton tai...");
       return;
    }
    readFile(folder);

  }
  
  public static void readFile(File file){
    if (file.isFile()) {
      System.out.println("--" +file.getName());
    }else if(file.isDirectory()){
      System.out.println("---" +file.getName());
     }
    
    if (file.isDirectory()) {
      File[] files = file.listFiles();
      for (File file1 : files) {
        SelectFoder.readFile(file1);
      }
    }
  }
  
}


hieuvm0512 [community,C2010L]

Ngày viết: 01:18 18/08/2021/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package com.mycompany.nenfilevagiainen;

import java.io.File;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author vuive
 */
public class bai2 {
  public static void DuyetFile(File file){
    if(file.isFile()){
        System.out.println("--File "+file.getName());
      }else if(file.isDirectory()){
        System.out.println("-Folder "+file.getName());
      }
    if(file.isDirectory()){
      File[] child = file.listFiles();
      for(File chid: child){
        bai2.DuyetFile(chid);
      }
    }
  }
  public static void main(String[] args){
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhap ten folder");
    String f = input.nextLine();
  File folder = new File(f);
  if (!folder.exists() || !folder.isDirectory()) {
      System.out.println("Folder does not exist");
      return;
    }
  DuyetFile(folder);
    
}
}


Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!